close
Share with your friends

Schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap

Schenking van deelbewijzen

Schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik via een Nederlandse notaris onder vuur.

Gerelateerde content

Schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap

Vorig jaar besliste de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) dat schenkingen van effecten en geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik, verleden voor een Nederlandse notaris, onderworpen zijn aan erfbelasting.

Recent heeft Vlabel een toevoeging gedaan aan dit standpunt: schenkingen van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik, verleden voor een Nederlandse notaris, zullen vanaf 1 juni 2017 eveneens aan erfbelasting onderworpen worden.

‘Gesplitste’ inschrijving

We schetsen eerst kort nog even het standpunt dat vorig jaar werd gepubliceerd. Dit standpunt stelt dat de ‘gesplitste’ inschrijving (voor het vruchtgebruik op naam van de erflater en voor de blote eigendom op naam van de erfgenaam) van effecten en geldbeleggingen onderworpen is aan erfbelasting. Dit komt erop neer dat Vlabel erfbelasting heft op de waarde in volle eigendom van effecten en geldbeleggingen die de erflater in vruchtgebruik aanhield. Om aan deze taxatie te ontsnappen, kan men ofwel aantonen dat op de voorafgaande schenking 3% schenkbelasting is betaald, ofwel dat er geen causaal verband bestaat tussen de schenking (voorafgaand aan de gesplitste inschrijving) en de gesplitste inschrijving (= tegenbewijs).

Dit standpunt - ook wel het einde van de ‘kaasroute’ genoemd in de pers – komt er in de praktijk op neer dat men erfbelasting betaalt op dergelijke schenkingen, tenzij er schenkbelasting is betaald.

Burgerlijke maatschap ook geviseerd

Vlabel stelt nu dat ook schenkingen van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik vanaf 1 juni 2017 zullen leiden tot de heffing van erfbelasting in de nalatenschap van de schenker. Erfbelasting kan hier eveneens vermeden worden door aan te tonen dat ofwel de schenking geregistreerd is onder 3 % schenkbelasting ofwel de gesplitste inschrijving is ontstaan door bijvoorbeeld een erfenis. Dit standpunt heeft wel enkel betrekking op burgerlijke maatschappen waarvan de onderliggende activa effecten of geldbeleggingen uitmaken.

Daarenboven neemt Vlabel eveneens een standpunt in over de bestemming van opbrengsten van een burgerlijke maatschap (lees: burgerlijke vruchten, zijnde interesten en dividenden). Zo is zij van mening dat er sprake is van een nieuwe gesplitste inschrijving (lees: erfbelasting verschuldigd tenzij schenkbelasting betaald) indien:

  • “burgerlijke vruchten” niet worden uitgekeerd doch worden gereserveerd ingevolge een beslissing van de algemene vergadering;
  • “burgerlijke vruchten” worden uitgekeerd aan de vruchtgebruiker en hiermee nieuwe effecten worden aangekocht die vervolgens gesplitst worden ingeschreven.

De “burgerlijke vruchten” die als gevolg van een beslissing van de algemene vergadering aan de  vruchtgebruiker in volle eigendom worden uitgekeerd daarentegen vallen buiten het toepassingsgebied van dit standpunt. Deze burgerlijke vruchten zullen weliswaar bij overlijden van de vruchtgebruiker onderhevig zijn aan erfbelasting, tenzij hij deze wegschenkt of verteert.

Wat betekent dit voor u?

Het nieuwe standpunt heeft zowel een impact op bestaande als nog op te richten burgerlijke maatschappen:

  • Indien u een schenking doet met voorbehoud van vruchtgebruik van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap na 1 juni 2017 zal deze onderhevig zijn aan erfbelasting tenzij u de schenking heeft laten registeren aan 3 % schenkbelasting. Schenkingen die u voor deze datum heeft gedaan, worden niet geviseerd.
  • Voor reeds opgerichte maatschappen is het belangrijk dat beslissingen van de algemene vergadering voor 1 juni 2017 duidelijk worden Immers burgerlijke vruchten die voor 1 juni 2017 hun bestemming via een algemene vergadering hebben gekregen, vallen niet onder het nieuwe standpunt.
  • Na 1 juni 2017 zullen bestemmingen van burgerlijke vruchten mogelijks als een nieuwe gesplitste inschrijving worden aanzien. Het is uitermate belangrijk de jaarlijkse notulen correct op te stellen teneinde het toepasselijk fiscaal regime te kennen en indien wenselijk erfbelasting te vermijden (door bijvoorbeeld de opbrengsten te verbruiken of opnieuw te schenken teneinde erfbelasting te vermijden)

Gezien de reikwijdte van dit standpunt kan het uitermate nuttig zijn om uw concrete situatie opnieuw te laten bekijken.

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)