close
Share with your friends

Schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik via een Nederlandse notaris

Schenking van deelbewijzen

Onder vuur.

Gerelateerde content

Vorig jaar besliste de Vlaamse belastingdienst (hierna: Vlabel) dat schenkingen van effecten en geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik verleden voor een Nederlandse notaris (om niet onderworpen te zijn aan de heffing van Belgische schenkingsrechten), onderworpen zijn aan Belgische erfbelasting. Recent heeft Vlabel een toevoeging aan dit standpunt gedaan: schenkingen van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik verleden voor een Nederlandse notaris zullen vanaf 1 juni 2017 eveneens aan erfbelasting worden onderworpen.

Gesplitste inschrijving

Voor uw goed begrip schetsen wij kort het standpunt dat vorig jaar werd gepubliceerd. Dit stelt dat de ‘gesplitste’ inschrijving (voor het vruchtgebruik op naam van de erflater en voor de blote eigendom op naam van de erfgenaam) van effecten en geldbeleggingen onderworpen is aan Belgische erfbelasting. Dit komt erop neer dat Vlabel erfbelasting heft op de waarde in volle eigendom van effecten en geldbeleggingen die de erflater in vruchtgebruik aanhield. Om aan deze taxatie te ontsnappen, kan men ofwel aantonen dat op de voorafgaande schenking 3% Belgische schenkbelasting is betaald, ofwel dat er geen causaal verband bestaat tussen de schenking (voorafgaand aan de gesplitste inschrijving) en de gesplitste inschrijving.

Dit standpunt – in de pers ook wel het einde van de ‘kaasroute’ genoemd – komt er in de praktijk op neer dat men Belgische erfbelasting betaalt op dergelijke schenkingen, tenzij er reeds Belgische schenkbelasting is betaald.
 

Burgerlijke maatschap ook getroffen

Vlabel stelt nu dat ook schenkingen van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik vanaf 1 juni 2017 zullen leiden tot de heffing van Belgische erfbelasting bij het overlijden van de schenker. Erfbelasting kan hier eveneens worden vermeden door aan te tonen dat de schenking is geregistreerd onder 3% Belgische schenkbelasting ofwel de gesplitste inschrijving is ontstaan door bijvoorbeeld een erfenis. Dit standpunt heeft alleen betrekking op burgerlijke maatschappen waarvan de onderliggende activa bestaan uit effecten of geldbeleggingen.

Bovendien neemt Vlabel een standpunt in betreffende de bestemming van opbrengsten van een burgerlijke maatschap (lees: burgerlijke vruchten, zijnde interesten en dividenden). Zo is hij van mening dat sprake is van een nieuwe gesplitste inschrijving (lees: dat erfbelasting verschuldigd is, tenzij schenkbelasting is betaald) indien:

  • ‘burgerlijke vruchten’ niet worden uitgekeerd maar worden gereserveerd ingevolge een beslissing van de algemene vergadering;
  • ‘burgerlijke vruchten’ worden uitgekeerd aan de vruchtgebruiker en hiermee nieuwe effecten worden aangekocht die vervolgens gesplitst worden ingeschreven.

 

De burgerlijke vruchten die ingevolge een beslissing van de algemene vergadering aan de vruchtgebruiker in volle eigendom worden uitgekeerd vallen daarentegen buiten het toepassingsgebied van dit standpunt. Deze burgerlijke vruchten zullen bij overlijden van de vruchtgebruiker wel onderhevig zijn aan Belgische erfbelasting, tenzij hij deze heeft weggeschonken of verteerd.
 

Wat betekent dit voor u?

Het nieuwe standpunt heeft zowel impact op bestaande als nog op te richten burgerlijke maatschappen:

  • Indien u een schenking doet met voorbehoud van vruchtgebruik van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap na 1 juni 2017, zal deze onderhevig zijn aan Belgische erfbelasting tenzij u de schenking hebt laten registeren tegen 3% Belgische schenkbelasting. Schenkingen die u voor deze datum hebt gedaan, worden niet belast.
  • Voor reeds opgerichte maatschappen is het belangrijk dat beslissingen van de algemene vergadering voor 1 juni 2017 duidelijk worden genotuleerd. Burgerlijke vruchten die voor 1 juni 2017 hun bestemming via een algemene vergadering hebben gekregen, vallen immers niet onder het nieuwe standpunt.
  • Vanaf 1 juni 2017 zullen bestemmingen van burgerlijke vruchten mogelijk als een nieuwe gesplitste inschrijving worden gezien. Het is uitermate belangrijk de jaarlijkse notulen correct op te stellen om het toepasselijke fiscaal regime te kennen en indien wenselijk erfbelasting te vermijden (door bijvoorbeeld de opbrengsten te verbruiken of opnieuw te schenken om erfbelasting te vermijden).

 

Gezien de reikwijdte van dit standpunt kan het uitermate nuttig zijn om uw concrete situatie opnieuw te laten bekijken. Wij zijn u daarbij vanzelfsprekend graag van dienst.

 

Sophie Schellens

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today