close
Share with your friends

Duur van het boekjaar van een vennootschap

Duur van het boekjaar van een vennootschap

Het Wetboek van vennootschappen voorziet dat het boekjaar van een vennootschap uitzonderlijk een duur van minder of meer dan 12 maanden kan bedragen.

Patrick Valckx, Partner KPMG Accountants, KPMG in Belgium

Partner, Accountants

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

Duur van het boekjaar van een vennootschap

Het Wetboek van vennootschappen voorziet dat het boekjaar van een vennootschap uitzonderlijk een duur van minder of meer dan 12 maanden kan bedragen.

In december 2015 werd expliciet in het vennootschapsrecht vastgelegd dat het boekjaar niet langer kan zijn dan 24 maanden min 1 kalenderdag.

In de rechtsleer worden als mogelijke uitzonderlijke omstandigheden beschouwd:

  • het eerste of laatste boekjaar
  • een herstructurering van de vennootschap
  • de harmonisatie van de afsluitdata binnen een groep

Bij de oprichting van een vennootschap worden het begin en het einde van het boekjaar vastgelegd in de oprichtingsakte.

De wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar vindt plaats bij wijze van een statutenwijziging, volgens de bij wet voorziene procedure, door een buitengewone algemene vergadering. Een onderneming kan haar boekjaar slechts verlengen of verkorten tijdens het lopende boekjaar zelf.

Noch de Boekhoudwet noch het Wetboek van vennootschappen beperken het aantal keren dat een boekjaar kan worden verlengd of verkort. Algemeen moet aangenomen worden dat de wetgever zich ertegen verzet dat het boekjaar stelselmatig een duur zou hebben die verschilt van 12 maanden.

Belangrijk

De voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene jaar aan het andere. Zowel bij verlenging of verkorting van een boekjaar wordt hiervan afgeweken. Bijgevolg moet u een passende vermelding en motivering opnemen in de toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond.

Weetje omtrent de afsluitdatum van een boekjaar

Een vennootschap mag in haar statuten voorzien dat haar boekjaar niet begint en eindigt op een vaste datum, maar op een dag van een bepaalde week van een maand…bijvoorbeeld de eerste vrijdag van de maand januari.

Dit betekent dat de datum van de jaarafsluiting en de opening van het boekjaar verschillen van boekjaar tot boekjaar.

Deze afwijkende methode kan echter uitsluitend toegepast worden onder volgende voorwaarden:

  • de vennootschap kan specifieke redenen aanvoeren waarom zij een dergelijke methode wenst toe te passen
  • de datum van afsluiting (en opening) van het boekjaar moet worden bepaald volgens de vooraf in de statuten vastgestelde methode die objectief is en niet kan worden gemanipuleerd
  • de gebruikte methode kan er slechts toe leiden dat de duur van het boekjaar maximaal één week verschilt
  • de vergelijkbaarheid tussen de jaarcijfers wordt niet in het gedrang gebracht

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)