close
Share with your friends

Vrijheid ondernemer ten aanzien van wijze aan te houden liquide vermogen

Vrijheid ondernemer t.a.v. liquide vermogen

Met terugwerkende kracht naar 1 juli 2016 is in de Successiewet opgenomen dat indirecte belangen onder de 5% niet kwalificeren voor de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (hierna: BOF). De bezittingen en schulden van een dergelijk klein indirect belang worden slechts meegenomen bij de toepassing van de BOF als sprake is van een zogenoemd (door schenking, vererving of huwelijksvermogensrecht) verwaterd belang. Voornoemde inperking op de faciliteiten is een reactie op het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 en heeft invloed op de vrijheid van een ondernemer voor wat betreft de wijze waarop liquide vermogen wordt aangehouden.

Gerelateerde content

BOF en arrest Hoge Raad 22 april 2016

In houdsterstructuren mogen voor de BOF de bezittingen en schulden van (klein)dochtervennootschappen onder voorwaarden worden toegerekend aan de houdstervennootschap voordat de beoordeling plaatsvindt of ter zake van de vermogensbestanddelen sprake is van (kwalificerend) ondernemingsvermogen. Toerekening mag plaatsvinden als vanuit de erflater bezien sprake is van een belang van 5% of meer dan wel van een verwaterd belang (de toerekeningsregeling).

Uit een arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 blijkt dat wanneer de bezittingen en schulden van een indirect gehouden belang van minder dan 5% niet kunnen worden toegerekend aan de houdstervennootschap, dit niet per definitie betekent dat het belang niet kwalificeert voor de BOF. Er dient namelijk vervolgens te worden bekeken of het belang dat op de balans van de houdstervennootschap staat op grond van de regels van de vermogensetikettering kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Dit kan het geval zijn wanneer de activiteiten in de vennootschap waarin een indirect belang van minder dan 5% wordt gehouden in het verlengde liggen van de ondernemersactiviteiten.

 

Aanpassing wetgeving

Naar de mening van de wetgever leidde de uitkomst van dit arrest tot een onbedoelde verruiming van de faciliteiten. Hij besloot daarop de wet aan te passen en te bepalen dat indirecte belangen onder de 5% niet kwalificeren voor de BOF.

 

Vergaande beperking

Door de wijze waarop de wetgever de regeling heeft aangepast, is er een verschil ontstaan tussen liquide vermogen dat wordt aangehouden in de vorm van aandelenbelangen van kleiner dan 5% en liquide vermogen dat op andere wijze wordt aangehouden (denk aan een spaarrekening). Liquide vermogen kan in beginsel kwalificeren voor toepassing van de BOF. Mogelijk kan worden gesteld dat het liquide vermogen nodig is als ‘buffervermogen’ dan wel ‘oorlogskas’ voor de situatie dat binnen de onderneming op korte termijn geld nodig kan zijn ten behoeve van de onderneming. Beargumenteerd kan dan worden dat dit vermogen moet worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Is deze stelling niet haalbaar, dan mag het liquide vermogen alsnog onder de reikwijdte van de faciliteiten worden gebracht voor zover dit beleggingsvermogen niet meer dan 5% van het wél kwalificerende ondernemingsvermogen bedraagt.

Voornoemde wetswijziging lijkt echter tot gevolg te hebben dat liquide vermogen dat wordt aangehouden in de vorm van aandelenbelangen van kleiner dan 5%, per definitie niet onder de faciliteiten valt. Hierdoor ontstaat er een verschil met liquide vermogen dat op een andere wijze wordt aangewend en bijvoorbeeld wordt gestald op een spaarrekening.

De wetgever, zo blijkt uit de parlementaire behandeling, lijkt bewust voor dit verschil in behandeling te hebben gekozen. Dit heeft tot gevolg dat een ondernemer voor een optimale toepassing van de Nederlandse BOF goed moet nadenken op welke wijze hij zijn liquide vermogen aanhoudt.

 

José Snelderwaard en Mirjam Wesselink

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today