close
Share with your friends

Verbetering van een goedgekeurde en eerder neergelegde jaarrekening

Verbetering van een goedgekeurde jaarrekening

Een vennootschap kan op eigen initiatief OF op vraag van de Nationale Bank een verbetering van een reeds eerder goedgekeurde en neergeleg-de jaarrekening neerleggen. De verbeterde neerlegging vervangt de reeds eerder neergelegde jaarrekening echter niet; m.a.w. de initiële neer-legging blijft ook na een verbeterde neerlegging zichtbaar en voor raad-pleging beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België.

Patrick Valckx, Partner KPMG Accountants, KPMG in Belgium

Partner, Accountants

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

Verbetering van een goedgekeurde en eerder neergelegde jaarrekening

1. Verbetering van een jaarrekening - PDF-bestand (of op papier)

Een vennootschap kan op eigen initiatief, een reeds eerder - in de vorm van een PDF-bestand of op papier - neergelegde jaarrekening verbeteren of vervolledigen.

Een vennootschap kan, op verzoek van de Nationale Bank, een verbe-terde neerlegging doen naar aanleiding van de rekenkundige en logische controles die de Nationale Bank uitvoert op alle jaarrekeningen die opge-steld zijn volgens een standaardmodel en die in de vorm van een PDF-bestand of op papier worden neergelegd. De vennootschap wordt schrif-telijk in kennis gesteld van de vastgestelde fouten.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen wezenlijke en niet-wezenlijke fouten:

 

  • Wezenlijke fouten zijn de fouten die niet kunnen worden rechtge-zet op basis van de gegevens die in de jaarrekening voorkomen. Een onderneming moet binnen twee maanden na de kennisgeving door de Nationale Bank overgaan tot een verbeterde neerlegging. Voor een vereniging of stichting is de verbeterde neerlegging niet verplicht.
  • Niet-wezenlijke fouten kunnen wel worden rechtgezet op basis van de gegevens die in de jaarrekening voorkomen, in dat geval wordt aan de betrokken onderneming, vereniging of stichting en-kel gevraagd ze te vermijden in latere neerleggingen.

2. Verbetering van een jaarrekening - XBRL bestand

Een onderneming die haar jaarrekening langs elektronische weg, in de vorm van een XBRL-bestand, heeft neergelegd, kan na aanvaarding van de jaarrekening door de Nationale Bank toch een verbeterde jaarrekening willen neerleggen. Zo'n verbeterde jaarrekening kan ook langs elektroni-sche weg worden neergelegd. Het hele jaarrekeningbestand moet in dat geval worden opgeladen en verstuurd.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)