close
Share with your friends

Belgische fiscale aandachtspunten ten aanzien van pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer

In de oktober 2016-editie van deze nieuwsbrief maakten wij reeds melding van het hangende Nederlandse wetsvoorstel inzake de uitfasering van pensioen in eigen beheer. Na 30 juni 2017 zal het op basis van de Nederlandse wetgeving voor de directeur-grootaandeelhouder (‘dga’) niet langer wenselijk zijn om een pensioen in eigen beheer op te bouwen. De dga heeft, naast het ‘bevriezen’ van de verplichting, de keuze zijn bestaande pensioenregeling in eigen beheer af te kopen met een fikse belastingkorting of om te zetten in een oudedagsverplichting.

Gerelateerde content

Indien de dga in België woont, is het van belang om naast de Nederlands fiscale gevolgen tevens de Belgische fiscale gevolgen mee te nemen in de keuze. Op deze Belgische fiscale gevolgen gaan wij hier verder in.

Afkopen pensioenregeling met een belastingkorting

De dga heeft op basis van de Nederlandse wetgeving de mogelijkheid om in 2017, 2018 en 2019 het pensioen af te kopen met een korting van respectievelijk 34,5%, 25% en 19%. Het Belgisch-Nederlandse belastingverdrag regelt voor een dergelijke afkoopsom de heffingsbevoegdheid tussen België en Nederland.

Welk land bevoegd is om te heffen over de afkoopsom is afhankelijk van het tijdstip waarop het pensioen wordt afgekocht. Desondanks zal in de meeste gevallen Nederland het heffingsrecht hebben.

 

  • Gaat het om een nog niet ingegaan pensioen dat wordt afgekocht, dan mag Nederland (het bronland) heffen ongeacht de hoogte van de afkoopsom.
  • Gaat het om een ingegaan pensioen, dan zijn de inkomsten tevens belastbaar in Nederland indien, naast andere voorwaarden, de grens van € 25.000 wordt overschreden.

 

De ontvangen afkoopsom moet wel nog worden aangegeven in de Belgische aangifte personenbelasting. De afkoopsom is weliswaar (gedeeltelijk) vrijgesteld, maar wel onder progressievoorbehoud. Dit betekent dat het bedrag zelf niet (volledig) wordt belast maar nog wel wordt meegenomen voor de bepaling van het progressieve tarief dat van toepassing is op de andere inkomsten.

Hoe de Belgische belastingadministratie omgaat met de door Nederland toegepaste korting is op dit moment onduidelijk. Vooralsnog is niet uitgesloten dat België de in Nederland toegepaste korting alsnog in de heffing betrekt en – met andere woorden – dus toch een deel van de afkoopsom belast.

Omzetting in een oudedagsverplichting

In plaats van het pensioen in eigen beheer af te kopen, kan de dga opteren voor een omzetting van de pensioenregeling in een oudedagsverplichting. Afhankelijk van de concrete omstandigheden is niet uitgesloten dat deze omzetting in België als beschikkingsmoment wordt aangemerkt en dus tevens aanleiding geeft tot heffing in België. Ook de latere uitkeringen zullen specifieke fiscale gevolgen hebben.

Wat betekent dit voor u?

De Belgische fiscale gevolgen van de afkoop, alsook de omzetting van de bestaande pensioenregeling zijn afhankelijk van diverse feiten en omstandigheden, waaronder het tijdstip van de afkoop en het bedrag van de afkoopsom.

Wanneer u als dga in België woont en van de mogelijkheden inzake afkoop dan wel omzetting in een oudedagsverplichting gebruik wenst te maken, is het van groot belang dat u zich tevens laat adviseren met betrekking tot de Belgische fiscale gevolgen van uw keuze. Wij helpen u hierbij graag verder.

 

Sjeel Debeuf

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)