close
Share with your friends

Nederlandse ascendentenverdeling op Vlaamse wijze belast

Nederlandse ascendentenverdeling

Het belastingregime in Vlaanderen van de Nederlandse ascendentenverdeling blijft voer voor discussie. De voorafgaande beslissing van 28 november 2016 van de Vlaamse belastingdienst (‘Vlabel’) handhaaft deze discussie en wijzigt in essentie niets aan het eerder gepubliceerde standpunt van de Vlabel van 13 juni 2016. Een analyse van de stand van zaken.

Gerelateerde content

De Nederlandse ascendentenverdeling in Vlaanderen

Bij het overlijden van een Belgische inwoner met de Nederlandse nationaliteit (‘Nederbelg’) zal Belgische erfbelasting worden geheven. De Europese erfrechtverordening laat toe een rechtskeuze te maken voor het recht van het land waarvan de erflater ten tijde van de keuze of ten tijde van het moment van overlijden de nationaliteit bezit. Voor de Nederbelg betekent dit de mogelijkheid te kiezen voor Nederlands recht.

Zo is het perfect mogelijk om de Nederlandse ascendentenverdeling toe te passen op de nalatenschap van een Belgische inwoner met de Nederlandse nationaliteit. Deze ascendentenverdeling houdt in dat de langstlevende echtgenoot alle goederen van de nalatenschap toebedeeld krijgt onder de last een schuld te erkennen aan de kinderen. De kinderen krijgen met andere woorden een roerende schuldvordering op de langstlevende echtgenoot, die in principe pas opeisbaar wordt bij het overlijden van de langstlevende en die in voorkomende gevallen rentedragend is. De zeer ruime bescherming van de langstlevende echtgenoot is de grootste drijfveer voor deze ouderlijke ascendentenverdeling.

De erfrechtverordening heeft echter geen fiscale doorwerking. Dit heeft tot gevolg dat Vlabel de Nederlandse ascendentenverdeling onderwerpt aan de Vlaamse regelgeving inzake schenk- en erfbelasting indien de Nederbelg gedurende de vijf jaar voor zijn overlijden het langst zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest had.
 

Het fiscale regime volgens Vlabel

Overlijden eerste ouder

De langstlevende ouder zal op het moment dat zijn echtgenoot overlijdt worden belast voor datgene wat hij verkrijgt uit de ascendentenverdeling minus de schuldvorderingen die de erfgenamen hebben ten aanzien van deze langstlevende echtgenoot. Vlabel neemt daarbij echter alleen het nominale bedrag van deze schuldvordering in aanmerking. Het genot van de schuldvordering van de langstlevende echtgenoot zou volgens Vlabel namelijk de rentelast op de schuld aan de kinderen (die ten laste van het genot valt) opheffen.

Overeenkomstig het federale standpunt in dit kader stelde een belastingplichtige dat de reële waarde van de schuldvordering in aanmerking diende te worden genomen. Vlabel weigerde dit. De reële waarde is het nominale bedrag van de schuldvordering verminderd met het genotsrecht van de langstlevende echtgenoot (berekend conform de coëfficiënten van het vruchtgebruik) en vermeerderd met de gekapitaliseerde interest.

De erfgenamen op hun beurt zullen bij het eerste overlijden worden belast over de waarde van hun schuldvordering bij wijze van roerend legaat (3% tot 27%).

 

Overlijden langstlevende ouder

Volgens Vlabel vindt op het moment van het tweede overlijden (van de langstlevende ouder) van rechtswege schuldvermenging plaats, waardoor de schuldvordering tenietgaat. Dit zou tot gevolg hebben dat de schuldvordering van de kinderen ten aanzien van de langstlevende ouder in diens nalatenschap niet wordt erkend.

‘Gelukkig maar’ dat Vlabel alsnog toestaat dat de schuldvordering – om dubbele belasting te vermijden – voor haar nominale bedrag in mindering mag worden gebracht op de nalatenschap. Opnieuw wordt dus geen rekening gehouden met de reële waarde van de schuldvordering.

 

Illustratie

illustratie

Besluit

De visie van Vlabel kan nadelig zijn voor de belastingplichtige en reden zijn om af te zien van het Nederlandse erfrecht. Om deze eventueel nadelige visie bij toepassing van de Nederlandse ascendentenverdeling te voorkomen, kan het aangewezen zijn om nog bij leven (een gedeelte van) de schuldvordering met interest af te lossen. Op die manier wordt schuldvermenging vermeden en is het mogelijk om het belastbaar actief te verminderen met de reële waarde van de schuldvordering.

 

Sophie Schellens en Pieter-Jan Van Leemputten

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)