Individuele levensverzekeringen fiscaal doorgelicht | KPMG België
close
Share with your friends

Individuele levensverzekeringen fiscaal doorgelicht

Individuele levensverzekeringen fiscaal doorgelicht

Inkomsten van levensverzekeringen verkregen gedurende de looptijd van het contract (meer bepaald in het kader van een afkoop) zijn in principe belastbaar in de personenbelasting. Het belastingregime van deze inkomsten verschilt evenwel van land tot land.

Gerelateerde content

Eurometropol Banner

Inkomsten van levensverzekeringen verkregen gedurende de looptijd van het contract (meer bepaald in het kader van een afkoop) zijn in principe belastbaar in de personenbelasting. Het belastingregime van deze inkomsten verschilt evenwel van land tot land. 

Aangezien deze inkomsten belastbaar zijn in de woonstaat van de begunstigde, is een grondige analyse van de belasting– en vrijstellingsvoorwaarden aangewezen bij een verhuis naar de andere kant van Belgisch-Franse grens. 

In dit artikel bespreken wij kort enkele aandachtspunten. 

 

Fiscaal regime van inkomsten van levensverzekeringen

 

BELGIË

Voormelde inkomsten worden in principe beschouwd als belastbare interesten wanneer het gaat om (i) contracten die een gewaarborgd rendement voorzien en waarvan geen enkele premie aanleiding heeft gegeven tot een belastingvermindering of (ii) contracten die verbonden zijn aan één of verschillende beleggingsfondsen waarbij bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan wat betreft hun duur en hun bedrag of hun rendementsvoet. 

De  interesten zijn in België onderworpen aan bevrijdende roerende voorheffing, dewelke vanaf 1 januari 2017 30% bedraagt. 

Deze inkomsten zijn daarentegen vrijgesteld in België, (i) wanneer het contract gesloten is voor meer dan 8 jaar en wanneer de inkomsten effectief worden betaald meer dan 8 jaar na het sluiten van het contract of (ii) wanneer de begunstigde die het contract heeft aangegaan alleen zichzelf heeft verzekerd en de voordelen van het contract bij leven bedongen zijn ten eigen gunste, en het contract voorziet in het betalen bij overlijden van een kapitaal gelijk aan ten minste 130% van het totaal van de gestorte premies. 

 

FRANKRIJK

Deze inkomsten zijn ook in Frankrijk belastbaar. De belastbare basis is afhankelijk van het feit of de afkoop al dan niet betrekking heeft op het volledige contract. 

In geval van een volledige afkoop van het levensverzekeringscontract zal het gehele bedrag van de opgebouwde inkomsten belastbaar zijn. In geval van een gedeeltelijke afkoop zal slechts het bedrag van de inkomsten vervat in de afkoop belastbaar zijn. 

In principe zijn deze inkomsten belastbaar aan de progressieve tarieven van de inkomstenbelasting. 

Frankrijk voorziet ook de mogelijkheid om te opteren voor een forfaitaire bevrijdende heffing (‘prélèvement forfaitaire libératoire’) op deze inkomsten, in plaats van een belasting aan de progressieve tarieven van de inkomstenbelasting. De keuze tussen deze twee opties moet worden gemaakt op het moment van de afkoop en is onherroepelijk. Het tarief varieert in functie van de looptijd van het levensverzekeringscontract, te rekenen vanaf de eerste storting. Zo zal men voor contracten van meer dan 8 jaar een bevrijdende heffing van 7,5% betalen. 

De belastingplichtige kan bij beide fiscale regimes steeds genieten van een jaarlijkse vrijstelling van € 4.600 op inkomsten van levensverzekeringscontracten van meer dan 8 jaar. 

 

Verplichte aangifte buitenlandse levensverzekeringscontracten

 

BELGIË

Sinds aanslagjaar 2013 zijn Belgische rijksinwoners verplicht om alle lopende levensverzekeringscontracten die ze aanhouden in het buitenland te vermelden in de aangifte. Deze verplichting geldt ongeacht of men al dan niet inkomsten van deze levensverzekeringen verkrijgt gedurende het betrokken jaar.

FRANKRIJK

Tot op heden bestaat een dergelijke verplichting niet in Frankrijk. Echter, vanaf 1 januari 2016 zijn verzekeraars verplicht om aan de belastingadministratie de afsluiting en de afloop van levensverzekeringscontracten te melden. 

 

Besluit

Een verhuis naar de andere kant van de grens kan belangrijke fiscale gevolgen hebben voor de aangehouden levensverzekeringscontracten. Ten gevolge van internationale en Europese initiatieven moet men rekening houden met de automatische gegevensuitwisseling tussen de Franse en Belgische belastingadministratie. Hierdoor wordt informatie omtrent individuele levensverzekeringen automatisch uitgewisseld. KPMG België en Frankrijk helpen u graag bij de analyse van uw levensverzekeringscontracten. 

 

Delphine Noré en Laura Meert 

 

 

 

 

© 2019 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig