close
Share with your friends

Impact van de gewijzigde boekhoudwetgeving op de presentatie van de jaarrekening

Impact van de gewijzigde boekhoudwetgeving

De wet en het KB van 18 december 2015 hebben een belangrijke impact op de presentatie van de jaarrekening, af te sluiten op 31 december 2016.

Patrick Valckx, Partner KPMG Accountants, KPMG in Belgium

Partner, Accountants

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

Afhankelijk van de situatie moet u rekening houden met de bepalingen van artikelen 30 en 83 van het KB van 30 januari 2001(W. Venn.).

1. Ter herinnering, gewijzigde waarderings- en presentatieregels

1.1. Verplichte wijzigingen

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Een voorziening vertegenwoordigt op balansdatum de beste schatting van de kosten die als waarschijnlijk worden beschouwd of, in geval van een verplichting, de beste schatting van het bedrag dat vereist is. De beste schatting moet gebaseerd zijn op het voorzichtigheidsbeginsel en op de meest recente betrouwbare informatie.

 

Kosten van onderzoek

De kosten van onderzoek zijn niet langer activeerbaar, behalve wanneer deze integraal afgeschreven worden in hetzelfde jaar.

 

Afschrijvingsduur kosten van ontwikkeling en goodwill

  • Over de gebruiksduur: indien deze met zekerheid kan geraamd worde
  • Over een periode van ten hoogste 10 jaar, indien de gebruiksduur niet met zekerheid kan geraamd worden

Goodwill

  • Afschrijvingsduur moet worden verantwoord in de toelichting

1.2. Optionele wijzigingen

Compensatie van bestellingen in uitvoering met de ontvangen vooruitbetalingen

2. Impact wijzigingen op de jaarrekening

2.1. Art. 30 KB 30 januari 2001: gewijzigde waarderingsregels

Verplicht toe te passen:

De geraamde invloed ervan op het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap wordt vermeld bij de waarderingsregels in de toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het eerst wordt toegepast.

2.2. Art. 83 KB 30 januari 2001: aanpassing vergelijkende cijfers

De jaarrekening omvat de cijfers van het boekjaar EN de cijfers van het voorafgaande boekjaar. Vermeld artikel schrijft voor dat deze cijfers vergelijkbaar moeten zijn.

 

Verplicht toe te passen:

Wanneer de bedragen van het boekjaar niet vergelijkbaar zijn met die van het voorafgaande boekjaar, dan zijn er twee mogelijkheden:

 

  • Aanpassing van de vergelijkende cijfers: de bedragen van het voorafgaande boekjaar mogen worden aangepast met het oog op hun vergelijkbaarheid. In dat geval worden deze aanpassingen, behalve indien zij onbelangrijk zijn, in de toelichting bij de waarderingsregels vermeld en onder verwijzing naar de betrokken rubrieken, toegelicht.
  • Geen aanpassing vergelijkende cijfers: als de bedragen van het voorafgaande boekjaar niet worden aangepast, dan moet de toelichting de nodige gegevens bevatten om een vergelijking mogelijk te maken.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)