Tijdelijke Vlaamse regularisatiemogelijkheid | KPMG | BE
close
Share with your friends

Ontwerpdecreet inzake een tijdelijke Vlaamse regularisatiemogelijkheid ingediend

Tijdelijke Vlaamse regularisatiemogelijkheid

De aanvaarding van het ontwerpdecreet inzake een tijdelijke Vlaamse regularisatiemogelijkheid zou aan de belastingplichtigen de mogelijkheid bieden om een Vlaamse fiscale regularisatie-aangifte in te dienen. Zo wordt enerzijds het federale initiatief tot het invoeren van een fiscale regularisatie (zie hierover onze eerdere nieuwsbrief) versterkt en anderzijds wordt het juridisch vacuüm dat hierdoor ontstaan was voor regularisaties met een Vlaams luik opgeheven.

Partner, Tax and Legal Advisers

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Het systeem van regularisatie dat met de bepalingen van dit ontwerpdecreet in werking zal treden, wenst aan aangevers tijdelijk de mogelijkheid te bieden om hun fiscale toestand te regulariseren, echter, onder dit decreet uitsluitend voor de te regulariseren bedragen die aan de belastingen hadden moeten worden onderworpen waarvoor het Vlaamse Gewest bevoegd is en die bijgevolg onder het toepassingsgebied van dit decreet kunnen vallen. In tegenstelling tot de federale fiscale en sociale regularisatie die in een permanente regeling voorziet, wordt voor het Vlaamse Gewest geopteerd voor een tijdelijke mogelijkheid.[1]

De voorziene ontwerpregeling is terug te vinden in het ontwerp van het decreet inzake een “tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie” zoals voorgesteld aan het Vlaamse Parlement op 23 december 2016. Momenteel werd het ontwerp nog niet goedgekeurd, maar het staat eerstdaags op de agenda van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de principes verbonden aan deze Vlaamse regularisatiemogelijkheid zoals deze nu voorliggen.

Wat?

De Vlaamse regularisatiemogelijkheid is uitsluitend voor te regulariseren bedragen die aan de belastingen hadden moeten worden onderworpen waarvoor het Vlaamse Gewest bevoegd is.[2] In de praktijk zal de Vlaamse regularisatie vooral over erfbelastingen gaan, al kan ze theoretisch ook van toepassing zijn op registratiebelastingen (schenkbelasting, verkooprecht, verdeelrecht en recht op hypotheekvestiging)[3].

De Vlaamse regularisatie voorziet een vrijwillige procedure die de aangever de mogelijkheid biedt te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen. Zo’n specifieke regeling, die een uitzonderingsprocedure is en blijft, stelt een welbepaalde regularisatieheffing vast waarop principieel geen verminderingen, vrijstellingen of gunstregimes kunnen worden genoten en toegepast.[4] Bovendien is de regularisatiemogelijkheid van tijdelijke aard en kan men maar eenmaal een regularisatie aangifte indienen.

De aangifte dient spontaan te gebeuren. Inbreuken waarvoor het gerecht vóór de datum van indiening zelf reeds initiatieven heeft genomen en de aangever meer bepaald in kennis heeft gesteld dat zij overgaat tot specifieke onderzoeksdaden komen niet meer voor regularisatie in aanmerking. Dit is ook het geval wanneer de administratie zelf, al dan niet na het voeren van onderzoeken, inbreuken heeft ontdekt en de belastingplichtige heeft aangemaand tot de nodige rechtzettingen met een belastingverhoging of administratieve geldboete tot gevolg.

De achterliggende reden hiervoor is dat het niet de bedoeling kan zijn om speculatie van de belastingplichtige op de onwetendheid of het stilzitten van de administratie in de hand te werken.

Tijdelijke regularisatie?

In tegenstelling tot de federale fiscale regularisatie zou de Vlaamse regularisatie maar van tijdelijke duur zijn. Enkel inbreuken die begaan zijn voor 1 augustus 2016 en waarvan de aangifte is ingediend voor 31 december 2020 (inclusief) komen in aanmerking.

Tarieven[5]:

De Vlaamse regering opteert om vlakke tarieven toe te passen en om een onderscheid te maken tussen fiscaal verjaarde en niet verjaarde bedragen.[6] Hieronder geven we de in principe algemeen geldende normale belasting weer ten opzichte van de regularisatietarieven.

Soort belasting     hoogste schijf normaal tarief fiscaal niet-verjaard fiscaal verjaard
erfbelasting:          
    in rechte lijn of tussen partners 27% 35% 37%
    in alle overige gevallen 65% 70% 37%
Registratiebelasting:          
  1. Schenkebelasting     20% 37%
  Onroerend goed in rechte lijn of tussen partners 27%    
    in alle overige partners 40%    
  Roerend goed In rechte lijn of tussen partners 3%    
    in alle overige gevallen 7%    
  2. Verkooprecht   10% 20% 37%
  3. Verdeelrecht   2.50% 20% 37%
  4. Recht op  hypotheekvestiging   1% 20% 37%

Het tarief van 37% voor de verjaarde bedragen geldt alleen voor aangiftes die ingediend worden in 2017. Vanaf 2018 komt er per jaar 1% bij tot het maximale tarief van 40% wordt bereikt in 2020. De tarieven voor de fiscaal niet-verjaarde bedragen worden niet verhoogd.

De regularisatieaangifte

De aangifte zal ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse Belastingdienst en moet ook bij hun[7] of bij een door de Vlaamse regering aan te wijzen entiteit worden ingediend.

De aangever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de bedragen vermeld in de regularisatieaangifte. Indien deze de aan te geven bedragen geheel of gedeeltelijk niet vermeld dan kan het afgeleverde attest geen uitwerking hebben wat betreft de niet aangegeven sommen, waarden of kapitalen. Bijgevolg moet de aangever bij de aangifte de bedragen, dan wel het gedeelte ervan waarvan de aangever niet kan aantonen dat de normale belastingregeling erop is toegepast regulariseren.

De regularisatiemogelijkheid heeft een éénmalig karakter. De aangever heeft dus niet de mogelijkheid om de eerder vermelde Vlaamse belastingen te spreiden over verschillende aangiftes. Het gevolg van de niet-uitwerking is dat fiscale en strafrechtelijke vervolging mogelijk blijft (bijvoorbeeld witwas).

Na ontvangst van de regularisatieaangifte zal de Vlaamse Belastingdienst de aangever op de hoogte brengen van ontvangst en hem op de hoogte brengen van de berekende verschuldigde regularisatieheffing. In overeenstemming met de federale regeling is de berekende heffing definitief en moet dit bedrag zonder enig voorbehoud betaald worden.[8]

Na betaling van de heffing krijgt de aangever een regularisatie-attest met de gegevens over de heffing. Een kopie van dit attest wordt ook naar de cel voor financiële informatieverwerking gestuurd.
 

Extra documentatie?

Naast de regularisatieaangifte moet de aangever ook een fraudeschema opmaken waarin melding wordt gemaakt van de herkomst van de te regulariseren bedragen (omvang en oorsprong), het moment waarop ze aan de erfbelasting of aan registratiebelasting onderworpen hadden moeten zijn (periode), en de financiële rekeningen die voor de te regulariseren bedragen zijn gebruikt. Daarnaast moeten er ook bewijsstukken worden toegevoegd om welke soort belasting het gaat (aard) om zo het tarief te kunnen bepalen.

Deze extra verplichte documentatie kan tot 6 maanden na de indiening van de aangifte worden ingediend.

Wanneer is regularisatie niet mogelijk?

Regularisatie is niet mogelijk indien de sommen in verband kunnen worden gebracht met de in het decreet aangegeven gepreciseerde illegale activiteiten.[9] In dat geval belet de regularisatie, noch dat betreffende de bedoelde illegale activiteiten strafvervolging wordt ingesteld, noch dat alsnog een fiscale navordering volgt.

Eens de ingevolgde de regularisatieaangifte verschuldigde regularisatieheffing is betaald en er geen sprake is van de voormelde uitzonderingen, is er geen strafvervolging meer mogelijk voor fiscale misdrijven en witwassen o.b.v. fiscale misdrijven. Mededaders of medeplichtigen genieten dezelfde vrijstelling van strafvervolging voor deze misdrijven.

Voor alle andere misdrijven is wél nog vervolging mogelijk, met uitzondering van een aantal in het decreet opgesomde misdrijven, zoals oplichting en misbruik van vertrouwen, indien ze werden gepleegd met het oog op het plegen van of het vergemakkelijken van fiscale misdrijven en witwassen o.b.v. fiscale misdrijven, of er het gevolg van zijn. De precieze impact hiervan doet momenteel nog veel vragen rijzen in de rechtsleer, tijd zal bovenstaande uitwijzen.

Bovendien wordt er uitdrukkelijk bepaald dat een fiscale regularisatie geen afbreuk doet aan eventuele rechten van derden.

Regularisatieheffing of administratieve boeteregeling?

Indien de belastingplichtige aan alle voorwaarden voldoet voor enerzijds de toepassing van een gewone gebruikelijke rechtzetting bij toepassing van de bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, en anderzijds ook voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van de indiening van de regularisatieaangifte en het bekomen van een regularisatieattest, zou hij de keuze tussen beide mogelijkheden hebben. Maar de gevolgen van beide opties zijn wel verschillend, zo zal de regularisatie een fiscale en strafrechtelijke immuniteit opleveren.[10]

Indien u vragen heeft omtrent bovenstaand onderwerp aarzel dan niet om ons te contacteren.

[1] Memorie van toelichting bij het Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

[2] Voor gemengde belastingen is een samenwerkingsakkoord nodig met de federale overheid en de andere gewesten. Die onderhandelingen zijn nog steeds volop bezig

[3] Zie Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 titel 2, respectievelijk hoofdstuk 7 en hoofdstukken 8 tot en met 11

[4] Memorie van toelichting bij het Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

[5] Het ontwerpdecreet van het Vlaamse Gewest ‘houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie’, artikel 4 §5: Verminderingen, vrijstellingen of andere gunstmaatregelen zijn niet van toepassing op bovenstaande tarieven

[6] De verjaringstermijn bij erfbelasting en bij de verschillende types van registratiebelasting is 5 jaar (Zie art. 3.14.1.01. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit). Deze verjaringstermijn gaat van start na vijf jaar vanaf de dag van de aangiftetermijn en vanaf de dag van registratie van de akte die of het geschrift dat aanleiding geeft tot de heffing van de registratiebelasting. De periode voor de verjaringstermijn kan weliswaar worden verlengd onder bepaalde voorwaarde (zie art. 3.3.3.0.1. van de Vlaamse Codex fiscaliteit).

[7] Ontwerpdecreet, artikel 8, lid 5: “De personeelsleden van de Vlaamse belastingdienst gehouden tot beroepsgeheim”.

[8] Binnen de 15 kalenderdagen na de verzendingsdatum van die ontvangstmelding.(art. 8 van het ontwerpdecreet)

[9] Artikel 7 van het ontwerpdecreet: terrorisme of financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad, illegale handel in verdovende middelen, illegale handel in wapens en daaraan verbonden goederen en handelswaren, met inbegrip van antipersoonsmijnen en/of clustermunitie, handel in clandestiene werkkrachten, mensenhandel, uitbuiting van prostitutie, illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking of illegale handel in dergelijke stoffen, illegale handel in menselijke organen of weefsels, fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen en corruptie, ernstige milieucriminaliteit, namaak van muntstukken of bankbiljetten, namaak van goederen, piraterij, beursdelicten, onwettig openbaar aantrekken van spaargelden of het verlenen van beleggingsdiensten, diensten van valutahandel of van geldoverdracht zonder vergunning en oplichting, gijzeling, diefstal of afpersing of misdrijven die verband houden met een staat van faillissement.

[10] Raad Van State, afdeling Wetgeving, advies 60.342/3 van 5 december 2016 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest ‘houdende een tijdelijke Vlaamse regularisatie’
 

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig