close
Share with your friends

Centraal aandeelhoudersregister in Nederland

Centraal aandeelhoudersregister in Nederland

Op 19 januari 2017 is het initiatiefwetsvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister bij de Nederlandse Tweede Kamer ingediend. Het centraal aandeelhoudersregister, afgekort het CAHR, is een register waarin gegevens van aandeelhouders en aandelen zullen worden verzameld en waarin deze kunnen worden geraadpleegd.

Gerelateerde content

Doel van het CAHR

In het CAHR wordt straks op digitale wijze centraal en gestructureerd informatie verzameld over aandelen, aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen. Aandeelhouders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Bij registratie van aandeelhoudersinformatie in het CAHR is niet relevant of de aandeelhouder tevens formele of feitelijke zeggenschap heeft over de bv of niet-beursgenoteerde nv. Volgens de initiatiefnemers van het voorstel beoogt het CAHR daarmee bepaalde vormen van (financieel-economische) criminaliteit te bestrijden, zoals belastingontduiking en belastingfraude.

Tot nog toe werden alleen enig aandeelhouders van deze vennootschappen centraal geregistreerd in het Handelsregister.

Beheerder

Volgens het wetsvoorstel wordt de notaris verplicht tot inschrijving van bepaalde gegevens in het CAHR. De notaris is reeds op grond van bestaande wetgeving verplicht om gepasseerde akten te registreren in het digitale repertorium dat door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt aangehouden.

De gegevens die worden opgenomen in het CAHR

In het CAHR wordt informatie opgenomen over aandelen en aandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen. Dit gebeurt met inachtneming van de wettelijke bepalingen met betrekking tot persoonsbescherming.

De Nederlandse wet vereist op diverse onderdelen een verplichte tussenkomst van de notaris bij rechtshandelingen met betrekking tot aandelen op naam, zoals de uitgifte, overdracht en het vestigen van een vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen op naam. Bij ministeriële regeling nader vast te stellen gegevens in de notariële akten waarbij dergelijke rechtshandelingen worden bewerkstelligd, zullen worden geregistreerd in het CAHR.

De tussenkomst van de notaris is niet verplicht bij bijvoorbeeld de uitgifte of levering van aandelen die niet op naam zijn gesteld maar aan toonder luiden en evenmin bij de uitgifte van certificaten van aandeelhouders. Gegevens met betrekking tot dergelijke aandelen zullen dan ook niet worden opgenomen in het CAHR.

Inzage

De gegevens in het CAHR kunnen worden geraadpleegd door de Nederlandse belastingdienst en door notarissen. Daarnaast krijgen andere, bij ministeriële regeling verder uit te werken publieke diensten en (andere) Wwft-instellingen toegang tot het CAHR. Hoewel ook aandeelhouders (evenals vruchtgebruikers en pandhouders) op verzoek informatie kunnen ontvangen over de gegevens die over hen in het CAHR zijn opgenomen, is het register dus niet openbaar.

UBO-register

Het CAHR bestaat naast het zogenoemde UBO-register, waarover wij u eerder informeerden en dat mogelijk wel openbaar wordt. Het CAHR bevat alleen gegevens van directe aandeelhouders van kwalificerende rechtspersonen en is in tegenstelling tot het UBO-register slechts voor een beperkte groep beschikbaar. Meer informatie over het UBO-register leest u hier.

 

Marieke Enneman en Joyce Vierveijzer

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)