In de maak: boekhoudrechtelijke rulingpraktijk | KPMG | BE
close
Share with your friends

In de maak: boekhoudrechtelijke rulingpraktijk

In de maak: boekhoudrechtelijke rulingpraktijk

Recentelijk heeft de Kamer het wetsontwerp goedgekeurd dat binnen het adviesorgaan Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een ‘College’ opricht waaraan ondernemingen, vzw’s en stichtingen een boekhoudrechtelijke ruling kunnen aanvragen.

Partner, Accountants

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

Deze voorafgaande beslissingen inzake boekhoudrechtelijke zaken vertonen veel gelijkenissen met de fiscale rulingpraktijk. Wij verwijzen hiervoor naar www.ruling.be op de website van Federale Overheidsdienst Financiën.

Achtergrond

Vaak stellen ondernemers, vzw’ s en stichtingen, externe accountants, erkende boekhouders, de fiscale overheid en bedrijfsrevisoren praktische vragen over de juiste inhoudelijke toepassing van het boekhoud- en jaarrekeningrecht. Via de oprichting van een boekhoudrechtelijke rulingpraktijk geeft de wetgever een instrument dat toelaat om binnen een korte tijdsspanne een concreet antwoord te verstrekken op dergelijke specifieke en buitengewone vragen.

Aanvraag ruling

Een aanvraag is ontvankelijk indien deze betrekking heeft op een bijzondere situatie of verrichting die nog geen gevolgen heeft gehad in de jaarrekening. Een tijdige aanvraag vóór de jaarafsluiting is bijgevolg noodzakelijk!

De rulingaanvraag kan betrekking hebben op bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, de minimumindeling van het rekeningstelsel evenals de boekhoudbepalingen die van toepassing zijn op vzw’s en stichtingen. Ten slotte kan er ook een boekhoudruling aangevraagd worden over de praktische toepassing van een bestaand CBN-advies in een concrete situatie. Theoretische of hypothetische vragen zijn uitgesloten.

Er kan en zal geen boekhoudruling worden afgegeven als de aanvraag ‘voornamelijk fiscaalrechtelijke gevolgen ressorteert’.

Aanvraagprocedure

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij het College, gemotiveerd en ondertekend te worden door de aanvrager. De volgende verplichte gegevens moeten opgenomen worden:

  • Identiteit en beschrijving van de activiteiten van de aanvrager
  • Een volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting
  • Een verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop het antwoord moet slaan

Antwoordtermijn

Het College moet binnen een termijn van 2 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het dossier alle nodige elementen bevat, antwoorden. Let op, dit is een indicatieve termijn en in onderling overleg kan deze termijn gewijzigd worden.

De beslissingen van het College vormen een opinie, bijgevolg kan de aanvrager afwijken van dit antwoord. De maximale geldigheidsduur van een afgeleverde ruling is 5 jaar, behoudens specifieke gevallen.

CBN-adviezen als leidraad

Een ruling kan nooit afwijken van een bestaand CBN-advies!

Het College moet het advies vragen van de CBN, indien

  • Het niet kan uitgaan van bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen
  • De CBN over dat specifieke geval nog geen advies heeft verleend

Het College kan advies inwinnen indien,

  • De CBN-adviezen ontoereikend, onvolledig of voor wijziging vatbaar zijn
  • Het College meent te moeten afwijken van een CBN-advies

De afgeleverde boekhoudrulings worden op anonieme wijze gepubliceerd op de CBN-website

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig