Beurstaks | KPMG | BE
close
Share with your friends

Beurstaks nu ook van toepassing op buitenlandse transacties

Beurstaks

Vanaf 1 januari 2017 bent u Belgische beurstaks verschuldigd wanneer u als Belgisch rijksinwoner of Belgische vennootschap een effectenrekening aanhoudt bij een buitenlandse (bv. Luxemburgse of Nederlandse) bank en wanneer op deze rekening aankopen of verkopen van aandelen of obligaties worden verricht. Meer nog: indien de buitenlandse bank de Belgische beurstaks niet inhoudt, bent u er zelf toe gehouden deze af te dragen aan de Belgische Staat!

Partner, Tax and Legal Advisers

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Verruiming van het toepassingsgebied

De programmawet van 25 december 2016, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2016, voorziet naast een verdubbeling van de bestaande plafonds van de beurstaks ook in een radicale uitbreiding van de beurstaks tot buitenlandse verrichtingen. Bedoeling van de wetgever is een “level playing field” te creëren tussen Belgische en buitenlandse banken.

 

Situatie voor 1 januari 2017

België kent reeds sinds geruime tijd een financiële transactietaks (beurstaks) op de overdracht ten bezwarende titel van Belgische en buitenlandse effecten. In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden is de taks verschuldigd op zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde effecten.

Tot nog toe was de Belgische beurstaks enkel maar verschuldigd wanneer de overdracht verliep via een Belgische 'tussenpersoon van beroep' (een Belgische bank of bijkantoor van een buitenlandse bank). Bovendien diende de verrichting "in België" uitgevoerd te zijn (i.e. op een Belgische rekening).

Onder het uitvoeren van de verrichting worden meer bepaald de gevallen begrepen, waarbij (1) de aangekochte effecten op een Belgische rekening van de klant worden geboekt of de prijs voor de aankoop van deze effecten wordt gedebiteerd op een Belgische rekening van de klant en (2) de verkochte effec­ten van een Belgische rekening van de klant worden afgeboekt of de prijs van de verkoop wordt gecrediteerd op een Belgische rekening van de verkoper.

Situatie vanaf 1 januari 2017

De Belgische beurstaks kon bijgevolg legaal vermeden worden door een (effecten)rekening te openen bij een buitenlandse bank en vanuit deze rekening effecten te kopen en te verkopen. Dit werd niet langer wenselijk geacht door de Belgische wetgever en bijgevolg werd het toepassingsgebied van de beurstaks drastisch uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2017 worden transacties op financiële in­strumenten geacht in België te zijn aangegaan of uitgevoerd, wanneer het order (koop of verkoop) daartoe "rechtstreeks of onrechtstreeks aan een in het buitenland gevestigde tussenpersoon wordt gegeven" door (1) een "natuurlijke persoon met gewone verblijfplaats in België"; of (2) door een "rechtspersoon voor rekening van een zetel of een vestiging ervan in België".

De nieuwe bepaling viseert niet alleen transacties via bankinstellingen maar ook via het internet door in het buitenland gevestigde entiteiten die een platform aanbieden aan Belgische beleggers.

Geviseerde opdrachtgevers

Zoals reeds aangehaald, viseert de nieuwe bepaling orders die gegeven worden, hetzij door een natuurlijke persoon met 'gewone verblijfplaats' in België, hetzij door een rechtspersoon voor rekening van een zetel of een vestiging ervan in België.

In het Internationaal privaatrecht, waarnaar de minister van Financiën overigens verwijst, begrijpt men onder 'gewone verblijfplaats' de feitelijke situatie, namelijk de plaats waar een natuurlijk persoon zich hoofdzakelijk heeft gevestigd, zelfs bij afwezigheid van registratie en onafhankelijk van een verblijfs- of vestigingsvergunning. Om deze plaats te bepalen, wordt met name rekening gehouden met omstandigheden van persoonlijke of professionele aard die duurzame banden met die plaats aantonen of wijzen op de wil om die banden te scheppen.

Rechtstreeks of onrechtstreeks

De maatregel viseert niet enkel situaties waarin de voornoemde opdrachtgevers het order 'rechtstreeks' geven, maar ook situaties waarin dit 'onrechtstreeks' gebeurt. Met de bepaling over de ‘onrechtstreekse’ orders viseert de wetgeving o.a. de introducing brokers die de ontvangen orders doorgeven aan een buitenlandse entiteit. Ook orders door juridische structuren waarvan de uiteindelijke begunstigde inwoner van België is en die in principe onder de Kaaimantaks vallen zouden volgens de minister hieronder kunnen vallen.

Schuldenaar van de taks

Bij verrichtingen op Belgische (effecten)rekeningen wordt de beurstaks ingehouden door de Belgische bank. Het is dan immers de Belgische bank die schuldenaar is van de beurstaks.

Bij verrichtingen op buitenlandse (effecten)rekeningen ligt dit anders. In het buitenland gevestigde tussenpersonen kunnen immers niet gedwongen worden de Bel­gische fiscale bepalingen na te leven en kunnen bijgevolg ook niet verplicht worden de Belgische beurstaks af te dragen. De wet zegt daarom, dat wanneer de 'tussenpersoon van beroep' in het buitenland gevestigd is, de Belgische inwoner of de Belgische rechtspersoon (hierna: de Belgische belegger) die rechtstreeks of onrechtstreeks het order heeft gegeven de schuldenaar wordt van de belasting.

Bijgevolg is het ook de Belgische belegger die de verplichtingen inzake het indienen van een opgave en het betalen van de taks op het bevoegde kantoor, moet vervullen. De Belgische belegger wordt enkel van deze aan­gifte- en betalingsverplichtingen bevrijd, indien hij kan aantonen dat de taks werd betaald door de buitenlandse bank of door haar aangestelde aansprakelijk vertegenwoordiger.

Het zal dan ook van uw buitenlandse bank afhangen of u zelf de beurstaks dient aan te geven en te betalen, dan wel of dit door de bank zelf (of haar aansprakelijk vertegenwoordiger) zal worden gedaan.

Termijn voor aangifte en betaling van de taks

De aan beurstaks onderworpen verrichtingen moeten op maandelijkse basis worden aangegeven.

Het indienen van deze 'opgave' en de betaling van de taks moet gebeuren binnen de maand die volgt op de maand van de verrichting.

Voor de gevallen waarin de Belgische belegger zelf moet instaan voor het indienen van de opgave en het betalen van de belasting, wordt de termijn van één op twee maanden gebracht.

Conclusie

Het aanhouden van een beleggingsportefeuille bij een buitenlandse bank wordt duurder aangezien de Belgische beurstaks sinds 1 januari 2017 ook van toepassing is op verrichtingen op uw buitenlandse (effecten)rekening. Bovendien wordt u mogelijks geconfronteerd met maandelijkse aangifteverplichtingen, tenzij uw bank deze verplichtingen voor u vervult. Spreek er over met uw (buitenlandse) bank. Indien u vragen heeft, kunt u ook steeds contact opnemen met uw KPMG raadgever.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig