close
Share with your friends

Afschaffing van btw-kwartaalvoorschotten in België

Afschaffing van btw-kwartaalvoorschotten in België

In afwijking van de algemene regel waarbij Belgische btw-aangiften maandelijks moeten worden ingediend, kunnen belastingplichtigen die de omzetdrempel van € 2.500.000 op jaarbasis niet overschrijden, opteren voor het indienen van kwartaalaangiften.

Gerelateerde content

Deze drempel bedraagt € 250.000 voor belastingplichtigen die actief zijn in bepaalde fraudegevoelige sectoren (zoals energieproducten, mobiele telefonie en landvoertuigen). Onder het regime van kwartaalaangiften is de belastingplichtige gehouden om voor de twintigste van de tweede en derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot te betalen, de zogenoemde kwartaalvoorschotten. Elk van deze voorschotten bedraagt een derde van het btw-bedrag verschuldigd voor het vorige kalenderkwartaal.

Koninklijk Besluit (KB) in de maak

In een persbericht van 19 januari 2016 bevestigde de Belgische minister Van Overtveldt dat er een ontwerp-KB in de maak is dat de verplichting tot het betalen van kwartaalvoorschotten zal opheffen.

Kwartaalaangevers zullen derhalve niet langer verplicht zijn om in de loop van het kwartaal tweemaal een voorschot te betalen. Net als maandaangevers zullen kwartaalaangevers, na de inwerkingtreding van dit KB, uiterlijk op de twintigste dag volgend op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft, het volledige te betalen btw-bedrag moeten afdragen aan de schatkist. Hoewel het KB nog niet gepubliceerd is, wordt beoogd de afschaffing te laten intreden op 1 april 2017.

Decembervoorschot

Naar analogie met maandaangevers zal ook voor de kwartaalaangevers een decembervoorschot worden ingevoerd. Kwartaalaangevers zullen ertoe gehouden zijn om, net zoals de maandaangevers, in december een voorschot te betalen dat gelijk is aan ofwel de btw verschuldigd over de door hen verrichte handelingen van 1 oktober tot 20 december, ofwel aan het bedrag van de btw verschuldigd voor het derde kwartaal.

 

Gladys Cristiaensen

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)