close
Share with your friends

Ontwerpdecreet inzake tijdelijke Vlaamse regularisatiemogelijkheid ingediend

Ontwerpdecreet tijdelijke regularisatiemogelijkheid

Sinds 1 augustus 2016 bestaat in België de mogelijkheid om ontdoken federale belastingen te ‘regulariseren’ (inkeren). De federale wet voorziet ook in de mogelijkheid om gewestelijke belastingen te regulariseren waarvan ‘de federale overheid de dienst verzekert’. Voor de praktische afwikkeling hiervan dienden samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de Belgische deelstaten te worden gesloten. Met het Vlaams Gewest werd in december 2016 een dergelijk akkoord gesloten en goedgekeurd, het is enkel nog wachten op de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad.

Gerelateerde content

Voor de belastingen waarvoor alleen het Vlaams Gewest bevoegd is, werd in het verlengde daarvan recent ook een wetgevend initiatief genomen. De ingediende ontwerpregeling is terug te vinden in het ontwerp van decreet inzake een ‘tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie’, zoals voorgesteld aan het Vlaamse Parlement op 23 december 2016. Het ontwerp moet nog worden goedgekeurd, maar dit wordt binnenkort verwacht.

Na aanvaarding van dit ontwerpdecreet zal uiteindelijk aan belastingplichtigen ook de mogelijkheid worden geboden om een Vlaamse fiscale regularisatieaangifte in te dienen. Op basis van deze regeling wordt aan aangevers de tijdelijke mogelijkheid geboden om hun fiscale toestand te regulariseren voor de te regulariseren bedragen die aan de belastingen waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is hadden moeten worden onderworpen.

Inhoud van de regeling

Dit decreet voorziet in een vrijwillige procedure die de aangever de mogelijkheid biedt te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen. De Vlaamse regularisatiemogelijkheid is uitsluitend voor te regulariseren bedragen die aan de belastingen hadden moeten worden onderworpen waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is. In de praktijk zal de Vlaamse regularisatie vooral over erfbelastingen gaan, al kan ze ook van toepassing zijn op registratiebelastingen (schenkbelasting, verkooprecht, verdeelrecht en recht op hypotheekvestiging).

In tegenstelling tot de federale fiscale en sociale regularisatie die in een permanente regeling voorziet, wordt voor het Vlaams Gewest geopteerd voor een tijdelijke mogelijkheid. De periode waarbinnen een regularisatieaangifte kan worden ingediend eindigt op 31 december 2020 en alleen inbreuken die begaan zijn voor 1 augustus 2016 komen in aanmerking. Men kan onder de huidige regelgeving eenmaal een regularisatieaangifte indienen.

Inbreuken waarvoor het gerecht of de administratieve overheden voor de datum van indiening zelf reeds initiatieven hebben genomen (bijvoorbeeld wanneer de Vlaamse belastingdienst een vraag om inlichtingen heeft gesteld aan de belastingplichtige) komen niet meer voor deze regularisatie in aanmerking.

Tarieven

De Vlaamse regering opteert ervoor om proportionele tarieven toe te passen en een onderscheid te maken tussen fiscaal verjaarde en niet-verjaarde bedragen.

Niet fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de erfbelasting:

  • 35% voor een verkrijging in rechte lijn of tussen partners;
  • 70% voor een andere verkrijging dan een verkrijging in de rechte lijn of tussen partners.

Niet fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de registratiebelasting: forfaitaire regularisatieheffing van 20%.

Fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen zijn geweest aan de erfbelasting of de registratiebelasting: 37% wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2017 (vanaf 2018 komt er per jaar 1%-punt bij tot het maximale tarief van 40% wordt bereikt in 2020).

De regularisatieaangifte

De aangever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de bedragen vermeld in de regularisatieaangifte. Indien deze de aan te geven bedragen geheel of gedeeltelijk niet vermeld, dan kan het afgeleverde regularisatieattest geen uitwerking hebben wat betreft de niet-aangegeven sommen. Fiscale en strafrechtelijke vervolging is dan mogelijk.

Uiteraard is het belangrijk dat een correcte en volledige regularisatieaangifte (met de nodige bijlagen) wordt ingediend. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft de keuze om een regularisatieaangifte in te dienen of niet. Zodra de natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft beslist om een regularisatieaangifte in te dienen, is hetgeen hij moet aangeven niet vrijblijvend. De aangever moet het volledige bedrag van de sommen, waarden of kapitalen aangeven, tenzij hij aantoont dat de normale belastingregeling erop is toegepast.

Wanneer is regularisatie niet mogelijk?

Regularisatie is niet mogelijk indien de sommen in verband kunnen worden gebracht met de in het decreet gepreciseerde illegale activiteiten (onder andere terrorisme of financiering van terrorisme, georganiseerde misdaad, illegale handel in verdovende middelen en illegale handel in wapens). In voorkomende gevallen belet de regularisatie noch dat naar aanleiding van de betreffende illegale activiteiten strafvervolging wordt ingesteld, noch dat alsnog een fiscale navordering volgt.

De heffing wordt berekend en betaald: fiscale immuniteit?

De bevoegde dienst die de regularisatieaangifte ontvangt, zal deze onderzoeken op haar ontvankelijkheid. Vervolgens zal hij de verschuldigde regularisatieheffing berekenen en de aangever uitnodigen tot betaling hiervan over te gaan. Deze heffing is definitief en moet zonder enig voorbehoud worden betaald.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal de definitieve betaling zonder enig voorbehoud van de vastgestelde belasting fiscale immuniteit geven aan de aangever.

Deze regelgeving zal na goedkeuring door het Vlaamse Parlement en de daaropvolgende publicatie (en inwerkingtreding) een breder kader bieden aan de belastingplichtigen die op dit moment in een juridisch vacuüm verkeren wat de mogelijkheden tot regularisatie betreft. Wanneer u vragen hebt omtrent bovenstaand onderwerp, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Ilke Vandenbroeck

Ga terug naar de overzichtspagina

  • Belgium-Holland Newsletter - januari 2017

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)