Transferpricingdocumentatie staat op de agenda! Wat is de status?

Transferpricingdocumentatie staat op de agenda

De documentatieverplichtingen op het gebied van transfer pricing zijn sinds 1 januari 2016 significant aangescherpt. Dit is een uitvloeisel van de internationale inspanningen in het kader van ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (‘BEPS’), waarvan de regelgeving op dit moment in veel landen wordt of reeds is geïmplementeerd. Omdat de wijze van implementatie en de voortvarendheid waarmee landen hiermee aan de slag zijn varieert, hebben wij de status in dit verband voor u in kaart gebracht.

Gerelateerde content

Op het vlak van transfer pricing wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen de verplichtingen op het vlak van de zogenoemde country-by-countryrapportage (‘CbCR’) en de verplichtingen tot het opstellen van het groepsdossier (‘Master File’) en het lokaal dossier (‘Local File’). Hier vindt u de laatste status ten aanzien van de notificatieplicht in het kader van country-by-countryrapportage in diverse landen en hier treft u ook de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Master File en Local File aan.

Country-by-countryrapportage

Country-by-countryrapportage is verplicht voor internationale groepen met een groepsomzet van € 750 miljoen of meer. Zij zijn verplicht jaarlijks een country-by-countryrapport (ook wel: landenrapport) in te dienen.

De Nederlandse en Belgische wetgever bepaalden dat Nederlandse respectievelijk Belgische vennootschappen die behoren tot een internationale groep met een groepsomzet van € 750 miljoen of meer de Nederlandse respectievelijk Belgische belastingdienst in het betreffende boekjaar dienen te informeren:

  • of de betreffende vennootschap als groepshoofd het country-by-countryrapport voor de groep voor dat jaar zal indienen of hiervoor als ‘surrogaat’ groepshoofd is aangewezen; dan wel
  • welke andere groepsvennootschap het country-by-countryrapport voor de groep voor dat jaar zal indienen.

De Nederlandse belastingdienst heeft voor bovengenoemde notificatie een online tool beschikbaar gesteld. In België zal ook een elektronisch indieningskanaal worden voorzien, maar in afwachting van de uitrolling hiervan kunnen de formulieren reeds naar een daartoe vastgesteld centraal e-mailadres of per post worden gestuurd.

Vennootschappen met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moesten op basis van het bovenstaande voor 31 december 2016 voor de eerste maal de genoemde notificatie indienen. Omdat dit voor veel vennootschappen niet haalbaar is en er nog veel onduidelijkheid bestaat, hebben de Nederlandse en Belgische wetgever besloten voor deze notificatie eenmalig uitstel te verlenen. Nederlandse vennootschappen moeten de notificatie ten aanzien van het boekjaar 2016 nu uiterlijk 1 september 2017 indienen. Lees meer.

Belgische vennootschappen hebben voor de notificatie met betrekking tot het boekjaar 2016 de tijd tot en met 30 september 2017.

Master File en Local File

Voor wat betreft de Nederlandse verplichtingen betreffende het groepsdossier/Master File en het lokaal dossier/Local File verwijzen wij onder meer naar de april 2016-editie van deze nieuwsbrief. Op basis van de Nederlandse regelgeving gelden deze verplichtingen per Nederlandse belastingplichtige (een fiscale eenheid, een vennootschap of een vaste inrichting) die deel uitmaakt van een internationale groep met een geconsolideerde jaaromzet van € 50 miljoen of meer en moeten de Master File en Local File in de administratie van die belastingplichtige aanwezig zijn op het moment van indiening van de Nederlandse aangifte vennootschapsbelasting over het betreffende jaar.

De Belgische criteria voor het opstellen van een Master File en Local File wijken af van de Nederlandse criteria. Voor Belgische vennootschappen en vaste inrichtingen gelden deze verplichtingen indien – op basis van de enkelvoudige Belgische jaarrekening over de voorgaande rapporteringsperiode – een of meerdere van de volgende drempels worden overschreden:

  • een totaal van € 50 miljoen aan brutobedrijfsopbrengsten (omzet) en financiële opbrengsten
  • een balanstotaal van € 1 miljard;
  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand van honderd voltijdse equivalenten.

De Belgische regelgeving schrijft voor dat de Master File en Local File worden ingediend bij de Belgische belastingadministratie. Indien het boekjaar 2016 samenvalt met het kalenderjaar, moet de Local File voor het boekjaar 2016 tezamen met de aangifte vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2016 worden ingediend (vermoedelijk uiterlijk eind september 2017). De Master File moet twaalf maanden na het afsluiten van het voorgaande boekjaar – in veel gevallen dus voor het eerst uiterlijk op 31 december 2017 – worden ingediend bij de Belgische belastingadministratie.

Het behoeft naar onze mening geen nadere toelichting dat transfer pricing (documentatie) van belang is en op de agenda staat. Uiteraard zijn wij graag bereid hierover met u van gedachten te wisselen.

 

Véronique Slachmuylders, Mark Bos en Mark Foesenek

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today