Belgische regering keurt aftrek voor innovatie-inkomsten goed

Aftrek voor innovatie-inkomsten goedgekeurd

Zoals reeds eerder vermeld in de juni 2016-editie van deze nieuwsbrief, werkt de Belgische wetgever aan een nieuwe belastingaftrek voor octrooien en aanverwante eigendomsrechten, onder impuls van het OESO/G20-rapport Action 5 inzake BEPS (‘Base Erosion and Profit Shifting’). Ten aanzien van de inspanningen van de Nederlandse wetgever in dit kader verwijzen wij naar de april 2016-editie van deze nieuwsbrief. De Belgische regering heeft nu een wetsontwerp tot invoering van een stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’ goedgekeurd, waarmee een ruimer toepassingsgebied wordt beoogd. De tekst ligt momenteel voor ter advies van de Raad van State.

Gerelateerde content

De Belgische aftrek voor octrooi-inkomsten werd in 2007 ingevoerd om vennootschappen aan te zetten tot technologische innovatie. Deze fiscale stimulans hield concreet in dat bepaalde inkomsten uit (goedgekeurde Belgische of internationale) octrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor 80% konden worden vrijgesteld van belastingen. Octrooi-inkomsten betroffen in dit verband enerzijds de vergoedingen voor licenties die door de vennootschap zijn verleend op octrooien en anderzijds de vergoedingen begrepen in de verkoopprijs (dat wil zeggen: de vergoedingen die aan de vennootschap zouden zijn verschuldigd indien de goederen of diensten zouden worden geproduceerd of geleverd door een derde op grond van een licentie).

Het aantal bedrijven dat de voormalige octrooiaftrek effectief toepaste, bleef echter beperkt. Onder andere de verplichting dat innovatie zich moest vertalen in octrooien en de lange wachttijd tot de goedkeuring van octrooiaanvragen speelden hierin een rol. Daarom werkt de federale regering aan een wetsontwerp om het huidige regime voor de octrooiaftrek aanzienlijk uit te breiden.

De nieuwe regeling zal de aftrek voor octrooi-inkomsten vervangen die eerder is afgeschaft (maar met een overgangsperiode tot 30 juni 2021), omdat het niet in overeenstemming is met de ‘modified nexus approach’ van de OESO zoals vermeld in zijn BEPS-rapport. Het nieuwe stelsel van de vrijgestelde innovatie-inkomsten zal dus met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 juli 2016.

Wat houden de belangrijkste wijzigingen in?

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe Belgische regeling zijn als volgt.

De aftrek is gelijk aan 85% van de netto-inkomsten uit kwalificerende intellectuele eigendom.

Het materieel toepassingsgebied van de nieuwe aftrek zal worden uitgebreid. Zo zal de aftrek niet slechts gelden voor inkomsten uit octrooien of aanvullende beschermingscertificaten, maar ook voor andere intellectuele eigendomsrechten zoals (onder andere) kwekersrechten, van overheidswege toegekende data- en marktexclusiviteitsrechten en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s (software). Vooral deze laatste categorie is een belangrijke uitbreiding van het toepassingsgebied in vergelijking met de vorige regeling. Bovendien zullen ook meerwaarden op bovenstaande categorieën van intellectuele eigendomsrechten in aanmerking komen voor de aftrek indien deze meerwaarden worden geherinvesteerd.

De netto-inkomsten worden bepaald op basis van de modified nexus approach. Volgens deze methode zal er voldoende substantie en een essentiële schakel tussen de kosten, patenten en de bijbehorende octrooi-inkomsten moeten zijn. Dit wordt uitgedrukt in de volgende formule.

De kwalificerende inkomsten uit intellectuele eigendom worden berekend volgens de formule:

formula

Voor de kwalificerende kosten ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling (‘O&O-kosten’), gelieve te noteren dat deze kosten met 30% kunnen worden verhoogd tot maximaal het bedrag van de noemer. Voor het bepalen van deze kosten worden bovendien de kosten van uitbesteding aan verbonden partijen uitgesloten, in tegenstelling tot de kosten van de uitbesteding aan niet-verbonden partijen die in aanmerking komen als kwalificerende kosten.

Er wordt een ‘track-and-tracesysteem’ ingevoerd, waarbij de belastingbetaler nauwkeurig de kosten en inkomsten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten moet bijhouden.

De ongebruikte aftrek kan worden overgedragen naar volgende jaren.

De belastingplichtige kan ook reeds een vrijstelling claimen wanneer het patent nog in behandeling is.

In combinatie met de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel en de investeringsaftrek dan wel het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) speelt België volledig zijn troeven uit als competitieve locatie voor R&D-activiteiten. Overigens merken wij op dat de voorgestelde Belgische regelgeving op hoofdlijnen overeenkomt met het Nederlandse gewijzigde innovatieboxregime. Dit is het gevolg van de internationale ontwikkelingen naar aanleiding waarvan beide landen hun innovatieregimes hebben moeten aanpassen.

 

Jeroen Debaere en Christophe Jardinet
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today