close
Share with your friends

C(C)CTB en overige voorstellen gepresenteerd door de Europese Commissie

C(C)CTB en overige voorstellen gepresenteerd door de EC

Op 25 oktober 2016 presenteerde de Europese Commissie een set voorstellen die grote invloed kan hebben op het internationale fiscale landschap.

Gerelateerde content

De voorgestelde maatregelen betreffen voor een belangrijk deel een vervolg op het in 2011 gelanceerde initiatief om binnen Europa te komen tot een ‘Common Consolidated Corporate Tax Base’ (hierna: CCCTB). Daarnaast presenteerde de Europese Commissie een aantal overige maatregelen.

Onder verwijzing naar ons eerdere cliëntmemorandum lichten wij hierna enkele bijzonderheden nader toe.

Ten eerste valt op dat de voorgestelde maatregelen verplicht zouden moeten worden toegepast door groepen met een geconsolideerde jaaromzet van € 750 miljoen of meer. Voor kleinere ondernemingen zou het voorgestelde systeem optioneel worden.

Daarnaast valt op dat in de CCCTB-voorstellen onderscheid wordt gemaakt tussen twee fasen. De eerste fase, voorzien vanaf 1 januari 2019, betreft de invoering van een ‘Common Corporate Tax Base’ (de CCTB). De voorstellen in dit kader komen gedeeltelijk overeen met de eerder dit jaar verschenen Anti Tax Avoidance Directive (hierna: ATAD). Wij verwijzen in dit kader naar de februari-editie van deze nieuwsbrief. De wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van de ATAD betreffen onder meer:

  • de toepassing van een aftrek op basis van de toename van het eigen vermogen (vergelijkbaar met de Belgische notionele interestaftrek);
  • de aftrek van additionele kosten ten aanzien van R&D-uitgaven;
  • het initieel in aftrek toestaan van verliezen van een buitenlandse groepsdeelneming of vaste inrichting (waarbij deze verliezen dienen te worden ‘ingehaald’ door latere winsten en/of na vijf jaar te worden teruggenomen);
  • in de tijd ongelimiteerde voorwaartse verliesverrekening (zonder mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening);
  • de toepassing van een ‘switchover’ naar de verrekeningsmethode (in plaats van de vrijstellingsmethode) voor bepaalde inkomsten verkregen van laagbelaste entiteiten.

De tweede fase is voorzien vanaf 1 januari 2021 met de introductie van een Europese geconsolideerde vennootschapsbelastingheffing (de CCCTB), waarbij de Europese belastingopbrengsten van de groep aan de betreffende lidstaten worden gealloceerd. Op grond van de gepresenteerde voorstellen wordt deze allocatie gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de factoren arbeid, activa en omzet. Omdat de belangen van de Europese lidstaten in dit verband uiteenlopen, verwachten wij dat – voordat een CCCTB werkelijkheid wordt – over de wijze van allocatie van de belastingopbrengsten nog stevige discussies zullen worden gevoerd.

Bij de overige maatregelen beperken wij ons tot de uitbreiding van de toepassing van de maatregelen ter bestrijding van kwalificatieverschillen (‘hybrid mismatches’). De maatregelen die in dit verband in de ATAD zijn voorzien, zijn erop gericht om hybride entiteiten en financieringen binnen Europa te bestrijden. De Europese Commissie stelt voor deze maatregelen eveneens toe te gaan passen in relatie tot derde landen.

Hoe het proces verder zal verlopen en tot welke maatregelen dit uiteindelijk zal leiden, moet worden afgewacht. Het spreekt voor zich dat wij deze ontwikkelingen nauwlettend voor u blijven volgen. 

 

Mark Bos en Mark Foesenek

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)