close
Share with your friends

Behandeling buitenlandse dividenden ontvangen door een inwoner van België

Behandeling buitenlandse dividenden

Wanneer een Belgische particulier dividenden ontvangt van buitenlandse oorsprong, kan er dubbele (internationale) belasting optreden. De Belgische minister van Financiën heeft recent bevestigd dat hij niet van plan is hier iets tegen te gaan ondernemen.

Gerelateerde content

Dubbele belasting

Wanneer een in België gevestigde particulier een dividend ontvangt van een Belgische vennootschap, dient daarop in principe een roerende voor­heffing te worden ingehouden van 27%. Deze voorheffing werkt ‘bevrijdend’, dit wil zeggen dat de genieter het ontvangen dividend niet moet aangeven als een belastbare inkomst op het aangifteformulier in de personenbelasting. De roerende voorheffing vormt de eindbelasting voor de particulier.

Indien dezelfde belastingplichtige echter een dividend van buitenlandse oorsprong ontvangt (bijvoorbeeld uit Nederland), dan betaalt hij om te beginnen meestal een bronbelasting in het buitenland (op basis van dubbelbelastingverdragen doorgaans beperkt tot 15%). Vervolgens dient over het nettodividend nog eens 27% roerende voorheffing te worden ingehouden in België, zonder dat de mogelijkheid wordt geboden om de buitenlandse bronheffing hiermee te verrekenen. België heeft de verrekening van het for­faitaire gedeelte van de buitenlandse belasting ten aanzien van dividenden immers jaren geleden afgeschaft. De totale belastingdruk op dividenden van buitenlandse oorsprong is daardoor meestal veel hoger dan de belastingdruk op dividenden van binnenlandse oorsprong.

Parlementaire vraag

De minister van Fi­nan­ciën werd onlangs ondervraagd over het verschil in belastingdruk tussen dividenden van Belgische oor­sprong en dividenden van buitenlandse oorsprong die ontvangen worden door particulieren die inwoner zijn van België. Terwijl de belastingdruk op Belgische dividenden 27% bedraagt, is die belastingdruk aanzienlijk hoger wanneer het gaat om dividenden afkomstig van buitenlandse vennootschappen. Van een brutodividend van 100 wordt in het buitenland doorgaans 15% bronbelasting afgehouden. Over het saldo van 85 wordt bijkomend 22,95 (= 85 x 27%) geheven. De totale belastingdruk is daardoor gelijk aan 37,95% (= 15 + 22,95).

Onder verwijzing naar het arrest van het Europese Hof van Justitie uit 2004 in dit verband (Kerckhaert en Morres tegen de Belgische Staat, C-513/04) sluit de minister zich echter aan bij het standpunt van zijn Administratie, namelijk dat een dergelijke dubbele belasting niet strijdig is met het Europese beginsel van het vrije kapitaalverkeer, en volledig in overeenstemming is met het verdragsbeleid dat België hanteert. Met andere woorden: de minister erkent het probleem, maar laat de dubbele belasting op dividenden ontvangen door particuliere beleggers onverminderd bestaan (ondanks dat bijvoorbeeld het belastingverdrag met Nederland voorschrijft dat België de Nederlandse dividendbelasting dient te verrekenen).

Nederlandse dividenden

Bovenstaand voorbeeld speelt op identieke wijze wanneer een particulier gevestigd in België uit Nederland afkomstige dividenden ontvangt. Het Belgisch-Nederlandse belastingverdrag laat namelijk een bronheffing van 15% toe in Nederland, terwijl over het nettodividend in België 27% roerende voorheffing moet worden ingehouden.

Zoals onder meer in de mei 2016-editie van deze nieuwsbrief besproken, besliste het Europese Hof van Justitie in september 2015 dat een niet-inwoner van Nederland recht heeft op een teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting indien hij zwaarder wordt belast dan een inwoner van Nederland. Omdat dit voor Belgische beleggers met een relatief kleine portefeuille Nederlandse aandelen (bijvoorbeeld < € 25.000) en/of Nederlandse aandelen met een hoog dividendrendement (bijvoorbeeld ≥ 8%) het geval kan zijn, hebben zij mogelijk recht op een teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Of dit voor de Belgische administratie reden is om additioneel roerende voorheffing te berekenen is vooralsnog onduidelijk.

De meeste Belgische grootbanken hebben aangegeven dat zij hun cliënten in dit kader niet (gratis) zullen bijstaan. Wij adviseren u te beoordelen of u recht hebt op een teruggaaf en, indien dat het geval is, de Nederlandse belastingdienst hierom te verzoeken. Indien gewenst, zijn wij u hierbij uiteraard graag van dienst.

 

 

Kris Lievens en Jeroen Debaere

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)