Compensatiemogelijkheid voor bestellingen in uitvoering

Compensatiemogelijkheid voor bestellingen in uitvoering

Onder bepaalde voorwaarden mogen in de jaarrekening de bestellingen in uitvoering rechtstreeks worden gecompenseerd met de ontvangen vooruitbetalingen per overeenkomst, waarbij ofwel het debetsaldo wordt gepresenteerd als bestelling in uitvoering ofwel het creditsaldo wordt gepresenteerd als ontvangen vooruitbetaling.

1000

Situatie vóór 1 januari 2016

Bij langlopende bestellingen in uitvoering wordt vaak contractueel voorzien dat de leverancier tussentijdse voorschotten kan factureren aan de afnemer. Dergelijke voorschotten, die aan de hand van de staat van de vordering van de werken worden gefactureerd, worden als ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen behandeld en zodoende opgenomen onder de schulden op ten hoogste een jaar aan de passiefzijde van de balans.

Sinds 2004 kent de Minister van Economie aan de ondernemingen die lid zijn van de Bouwunie en de Confederatie Bouw een collectieve afwijking toe waardoor zij in de weergave van de jaarrekening de bedragen van de balansrubrieken Bestellingen in uitvoering en Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen kunnen verrekenen per overeenkomst. De afzonderlijke opname in de balans van deze twee rubrieken zou immers het liquiditeits-, solvabiliteits- en rentabiliteitscijfer van de betrokken ondernemingen negatief en doorslaggevend kunnen beïnvloeden en eventueel een concurrentienadeel kunnen veroorzaken tegenover de buitenlandse ondernemingen die wensen deel te nemen aan de openbare aanbestedingen.

 

Regeling voor boekjaren die aanvangen na 31 december 2015

Vanaf nu hebben alle vennootschappen, ongeacht hun activiteitensector, de mogelijkheid om een dergelijke compensatie te verrichten in de jaarrekening.

Op deze wijze wil de regering overheidsaanbestedingen toegankelijker maken voor de meestal niet fors gekapitaliseerde KMO’s.

 

Toepassingsvoorwaarden

  • De toegelaten compensatie betreft uitsluitend de balansvoorstelling van de posten Bestellingen in uitvoering en Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen. Dit houdt in dat per afzonderlijk project na opmaak van de eindinventaris een rechtstreekse saldering wordt toegepast van de bestellingen in uitvoering en de daarop ontvangen vooruitbetalingen, ongeacht de toegepaste winsttoerekeningsmethode (met name de completed contract methode of de percentage of completion methode).
  • Een ‘project’ kan omschreven worden als een specifiek onderhandelde overeenkomst voor de constructie van een actief of een combinatie van activa die qua ontwerp, technologie, functie of uiteindelijk doel of gebruik nauw samenhangen of onderling afhankelijk zijn.
  • Bij het begin van het nieuwe boekjaar wordt de saldering tegengeboekt en worden de niet-gesaldeerde bedragen terug opgenomen in de afzonderlijke posten Bestellingen in uitvoering en Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.
  • De toegestane compensatie wordt ofwel voor alle projecten toegepast ofwel voor geen enkel project.
  • De toepassing van deze compensatiemethode moet uitdrukkelijk worden vermeld in de toelichting van de jaarrekening en ondernemingen hebben ook de verplichting om de bedragen vóór saldering eveneens te vermelden in de toelichting.

 

© 2022 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband ("ESV/GIE") en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een "private English company limited by guarantee". Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.