close
Share with your friends

Inkomen van vastgoed buiten België: wat aan te geven

Inkomen van vastgoed buiten België: wat aan te geven

Belgische inwoners worden belast op hun wereldwijde inkomen. Dit betekent dat inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende inkomsten eveneens in de Belgische aangifte inkomstenbelasting moeten worden vermeld.

Gerelateerde content

De fiscale impact zal vaak beperkt zijn aangezien België – gelet op de vele dubbelbelastingverdragen die het land heeft afgesloten – dergelijke inkomsten vrijstelt met progressievoorbehoud. De inkomsten worden belast in het land waar het onroerend goed gelegen is, maar worden in België wel in aanmerking genomen voor de bepaling van het belastingtarief dat wordt toegepast op de inkomsten die effectief in België worden belast.

Voor Belgische niet-verhuurde onroerende goederen gebeurt de vaststelling van het belastbaar inkomen aan de hand van het kadastraal inkomen. Voor buitenlandse onroerende goederen dient u de werkelijke huurwaarde aan te geven, zijnde “(...) de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die men, in geval van verhuring, gedurende het belastbaar tijdperk, volgens de gebruiken van het land en de ligging van de goederen, had kunnen verkrijgen.”

Aangezien de waarde van het Belgisch kadastraal inkomen vaak een stuk lager is dan de werkelijke huurwaarde, werd dit door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een schending van het vrije kapitaalverkeer binnen de Europese Unie. Het aanschaffen van een tweede verblijf in een andere lidstaat kan immers tot gevolg hebben dat de inkomsten in België hoger worden belast.

In een circulaire van 29 juni 2016 aanvaardt de fiscale administratie voortaan dat de werkelijke huurwaarde voor een in het buitenland gelegen niet-verhuurd onroerend goed mag worden bepaald op basis van een door de buitenlandse overheid vastgestelde of uitdrukkelijk goedgekeurde waarde (de zogenoemde forfaitair geraamde brutohuur).

U mag dus uitgaan van de brutohuur die de buitenlandse fiscus gebruikt voor de berekening of vestiging van de belasting aldaar, met vervolgens soms enkele correcties. Dit is alleen van toepassing indien de werkelijke huurwaarde meer bedraagt dan de forfaitair geraamde brutohuur.

De circulaire houdt een positieve evolutie in. Zij geeft slechts voorbeelden over hoe deze forfaitaire waarde te berekenen voor tweede verblijven in Frankrijk, maar kan bijvoorbeeld ook worden toegepast in een Belgisch-Nederlandse context. In Nederland worden de inkomsten uit privé gehouden onroerend goed in beginsel belast in box 3. Het inkomen wordt forfaitair vastgesteld op 4% van de zogenoemde WOZ-waarde. Hierover wordt 30% belasting geheven. In de Belgische aangifte mag het forfaitair vastgestelde inkomen van 4% van de WOZ-waarde worden aangegeven. Dit is van toepassing indien deze waarde lager is dan de werkelijke huurwaarde. Indien de werkelijke huurwaarde lager is dan de forfaitair geraamde brutohuur, kan de werkelijke huurwaarde worden opgenomen.

 

Sophie Schellens

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)