close
Share with your friends

Ierland dient € 13 miljard terug te vorderen van Apple

Ierland dient € 13 miljard terug te vorderen van Apple

Op 30 augustus 2016 werd de fiscale wereld opgeschrikt door het persbericht waarin de Europese Commissie (EC) stelt dat Apple € 13 miljard staatssteun heeft ontvangen en dat Ierland dit bedrag van het concern dient terug te vorderen.

Gerelateerde content

De EC nam eerder het standpunt in dat Nederland staatssteun verleende aan Starbucks en dat het Belgische ‘excess-profitregime’ kwalificeert als staatssteun. Het besluit ten aanzien van Apple is een nieuwe loot aan de stam. Hoewel het besluit met de volledige onderbouwing ten aanzien van de Apple-zaak nog dient te worden gepubliceerd, plaatsen wij hierbij alvast enige opmerkingen.

Het concept staatssteun is neergelegd in artikel 107, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Op basis van deze bepaling zijn onverenigbaar met de interne markt en dus ongeoorloofd: “(...) steunmaatregelen van de staten of in welke vorm dan ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, (…), voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.” De EC veronderstelt dat Europese transferpricingregels eveneens onder deze bepaling vallen. Dit is een belangrijke vraag die nog niet door het Europese Hof van Justitie is beantwoord.

De EC stelt dat sprake is van een ongeoorloofde steunmaatregel, omdat Ierland op basis van twee achtereenvolgens toegepaste rulings instemde met een te lage Ierse vennootschapsbelastingheffing van Apple Sales International en Apple Operations Europe.

Apple Sales International en Apple Operations Europe werden opgericht naar Iers recht. Omdat de werkelijke leiding van beide vennootschappen was gelegen buiten Ierland, beschouwde Ierland hen voor fiscale doeleinden niet als inwoners van Ierland. Omdat beide vennootschappen wel beschikten over een vaste inrichting in Ierland, werden zij in Ierland belast voor de resultaten toerekenbaar aan de in Ierland gevestigde vaste inrichtingen.

De discussie betreft onder meer de omvang van de resultaten toerekenbaar aan de in Ierland gevestigde vaste inrichtingen. In overeenstemming met bovengenoemde rulings werd gedurende de periode 1991‑2014 een groot gedeelte van de resultaten van Apple Sales International (verkoop) en Apple Operations Europe (productie) gealloceerd aan buiten Ierland gelegen hoofdkantoren van deze vennootschappen. Deze resultaten werden derhalve niet belast in Ierland. Zij werden echter ook (nog) niet in enig ander land belast en de hoofdkantoren beschikten niet over personeel en/of de capaciteit om operationele verkoop- respectievelijk productiewerkzaamheden uit te voeren. Voor een nadere toelichting van de casus verwijzen wij naar het persbericht.

De EC stelt zich op het standpunt dat Ierland door toepassing van bovengenoemde rulings Apple op ongeoorloofde wijze heeft bevoordeeld en dat het bedrijf de voordelen die het heeft genoten gedurende de periode 2003-2014 dient terug te betalen. De EC stelt dit voordeel op € 13 miljard (exclusief rente). Overigens heeft Ierland zijn wetgeving en Apple zijn structuur gewijzigd, waardoor de ruling vanaf 2015 niet meer van toepassing is.

Opvallend is dat de EC opmerkt dat de noodzakelijke belastingcorrectie in Ierland wordt verlaagd indien andere landen over de resultaten van Apple Sales International en Apple Operations Europe meer belasting heffen. Dit standpunt lijkt niet in overeenstemming met de algemene uitgangspunten waarop de transferpricingregelgeving van de OESO is gebaseerd. Daarnaast stelt de EC dat de belastingcorrectie in Ierland wordt beperkt indien de resultaten worden belast bij de moedermaatschappij in de Verenigde Staten. Omdat dit op basis van het belastingsysteem in de Verenigde Staten het geval is zodra de winsten van de Ierse vennootschappen bijvoorbeeld als dividend worden uitgekeerd, is de uitwerking die de EC op dit punt voor ogen heeft ons niet duidelijk.

Het verloop van deze en andere procedures op het gebied van staatssteun zullen wij zeker voor u blijven volgen. Wordt de belastingsoevereiniteit van lidstaten aangetast? Wordt de belastingheffing in Europese lidstaten afhankelijk van het belastingsysteem in de Verenigde Staten? Gezien de procedures die eerder werden aangespannen en omdat zowel Apple als Ierland het meest recente besluit van de EC aanvecht, is het laatste woord hierover nog niet gezegd.

Mark Bos en Mark Foesenek

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)