close
Share with your friends

Evolutie inzake de belastbaarheid van Nederlandse pensioenen in België

Evolutie inzake de belastbaarheid

Het belastingstelsel in België van een in Nederland opgebouwd aanvullend pensioen is al geruime tijd voorwerp van discussie. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 28 april 2003 inzake aanvullend pensioen (‘WAP-wet’) stelt de Belgische belastingadministratie principieel dat deze pensioeninkomsten progressief belastbaar zijn, ongeacht wanneer deze werden opgebouwd.

Gerelateerde content

Het belastingstelsel in België van een in Nederland opgebouwd aanvullend pensioen is al geruime tijd voorwerp van discussie. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 28 april 2003 inzake aanvullend pensioen (‘WAP-wet’) stelt de Belgische belastingadministratie principieel dat deze pensioeninkomsten progressief belastbaar zijn, ongeacht wanneer deze werden opgebouwd. Dit standpunt werd voor het Hof van Cassatie aangevochten, waar de Belgische belastingadministratie bot ving. Als gevolg hiervan kunnen Nederlandse pensioenen die voor 2004 werden opgebouwd onder voorwaarden van een fiscaal gunstig regime genieten.

 

WAP-wetgeving

Vroeger gold als basisprincipe dat Nederlandse aanvullende pensioenen, evenwel onder voorwaarden, geacht werden te zijn belast bij de opbouw ervan. Op het ogenblik van uitkering kan het pensioen vervolgens in België niet opnieuw als uitgesteld beroepsinkomen progressief worden belast. Dergelijke pensioeninkomsten kunnen van een fiscaal gunstig regime, belastbaar aan 3% van het vrijgegeven kapitaal, genieten.

 

Dit uitgangspunt gold tot de inwerkingtreding van de WAP-wet. Op basis van deze wetgeving is de pensioenopbouw met ingang van 2004 voor werknemers (2006 voor bedrijfsleiders) vrijgesteld van belasting.

 

De Belgische belastingadministratie meent uit deze gewijzigde wetgeving te kunnen afleiden dat alle pensioenuitkeringen gedaan vanaf de inwerkingtreding van de WAP-wet niet langer van het fiscaal gunstregime kunnen genieten. Dit ongeacht of de pensioenen voortvloeien uit een belaste opbouw van voor 2004 (2006) of een onbelaste opbouw vanaf 2004 (2006).

 

Hof van Cassatie

De Belgische belastingadministratie werd er in meerdere arresten van het Hof van Beroep van Antwerpen op gewezen dat de WAP-wetgeving niet retroactief kan worden toegepast om pensioenen opgebouwd voor, maar uitgekeerd na de inwerkingtreding te belasten. De WAP-wetgeving is slechts van toepassing op uitgekeerde pensioenen voortvloeiend uit een niet-belaste opbouw vanaf 2004 (2006 voor bedrijfsleiders).

 

De Belgische Belastingdienst besloot deze beslissingen aan te vechten voor het Hof van Cassatie. Het Hof heeft echter in een aantal recente arresten de retroactieve toepassing van de WAP-wet verworpen.

 

Belastbaarheid Nederlands aanvullend pensioen

Nederlandse aanvullende pensioenen die voor 2004 (respectievelijk 2006) werden opgebouwd, worden in België onder voorwaarden niet onderworpen aan het progressieve belastingtarief. Deze uitkeringen kunnen onder voorwaarden van een voordeliger fiscaal regime genieten, omdat deze worden geacht reeds te zijn belast bij de opbouw (belastbaarheid als roerend inkomen, op slechts 3% van het afgestane kapitaal).

 

Nederlandse aanvullende pensioenen opgebouwd en uitgekeerd na 2004 (respectievelijk 2006), zijn daarentegen wel progressief belastbaar in België.

 

Indien u een aanvullend Nederlands pensioen verkrijgt, loont het de moeite om na te kijken of dit correct in uw aangifte personenbelasting werd/wordt verwerkt. Hierbij merken wij echter op dat er diverse voorwaarden aan het fiscaal voordeliger regime zijn verbonden. Tevens dient rekening te worden gehouden met de heffingsbevoegdheid zoals deze is bepaald in het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag.

 

Dit is met name van belang indien het Nederlandse pensioen en de eventuele Nederlandse AOW-uitkering op jaarbasis minder dan € 25.000 bedragen.

 

Onze angst is dat Nederland bij grotere pensioenen en dergelijke het standpunt zal innemen dat het deels van toepassing zijnde roerende inkomstentarief tot gevolg heeft dat Nederland over alles mag heffen. Er is dan bijvoorbeeld niet voldaan aan de voorwaarde dat het algemeen van toepassing zijnde tarief voor inkomsten uit niet-zelfstandige beroepen van toepassing is.

 

 

Sjeel Debeuf en Kizzy Wandelaer

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)