close
Share with your friends

Implementatie van BEPS in België: country-by-countryrapportering en documentatievereisten inzake verrekenprijzen

Implementatie van BEPS in België

Momenteel wordt een wetsontwerp gefinaliseerd dat de zogenoemde country-by-countryrapportering en de formele vereisten inzake verrekenprijsdocumentatie in België invoert.

Contact

Gerelateerde content

Country-by-countryrapportering

Ook België zal, net als vele andere landen, country-by-countryrapporteringsvereisten invoeren. Deze vereisten zullen in overeenstemming zijn met de bepalingen van de OESO en de Europese Unie.

 

Multinationale groepen die op basis van de geconsolideerde jaarrekening van de groep een brutogroepsomzet van in totaal € 750 miljoen of meer behalen, zullen ook in België een landenrapport moeten indienen. Het landenrapport dat betrekking heeft op de laatst afgesloten rapporteringsperiode moet uiterlijk twaalf maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode worden ingediend bij de Belgische belastingadministratie.

 

Groepsdossier (Master file)

België overweegt ook de invoering van de verplichte rapportering van een groepsdossier (‘Master file’) en een lokaal dossier (‘Local file’) door elke Belgische vennootschap of vaste inrichting van een multinationale groep die voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afgesloten boekjaar een van volgende criteria overschrijdt zoals blijkt uit haar enkelvoudige jaarrekening:

  • een totaal van € 50 miljoen aan bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten;

  • een balanstotaal van € 1 miljard;

  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten.

 

De inhoud van het groepsdossier zal nauw aansluiten bij wat wordt voorgesteld door de OESO. Het groepsdossier dat betrekking heeft op de laatst afgesloten rapporteringsperiode moet binnen twaalf maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de multinationale groep bij de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelasting worden ingediend. De indieningsformaliteiten zullen worden toegelicht in een Koninklijk Besluit.

 

Lokaal dossier (Local file)

Het lokaal dossier (eveneens gebaseerd op het voorstel van de OESO) bestaat uit twee delen. Het eerste deel zal algemene informatie bevatten en moet worden ingediend wanneer is voldaan aan de hierboven vermelde criteria.

 

Het tweede gedeelte (een meer gedetailleerde verrekenprijsanalyse van de verrichtingen tussen de lokale entiteit en de buitenlandse entiteiten van de multinationale groep) moet alleen worden ingediend door de vennootschappen of vaste inrichtingen wanneer ten minste een van de bedrijfseenheden binnen de Belgische groepsentiteit de drempelwaarde van een totaal van € 1.000.000 aan grensoverschrijdende transacties met groepsentiteiten overschreden heeft in het laatste afgesloten boekjaar. Het wetsontwerp voorziet dat het lokaal dossier elektronisch bij de aangifte moet worden gevoegd.

 

Boetes en inwerkingtreding

Ingeval de kwalificerende vennootschappen en vaste inrichtingen de rapporterings- en indieningsverplichtingen niet nakomen, zullen boetes worden opgelegd variërend van € 1.250 tot € 25.000.

 

e verrekenprijsdocumentatievereisten zullen worden ingevoerd vanaf aanslagjaar 2017 (boekjaren eindigend op 31 december 2016 of later).

 

Bemerkingen KPMG

Het Belgische bedrijfsleven heeft nog enkele bedenkingen en vragen omtrent de praktische zaken en de haalbaarheid van de indieningsvereisten (in het bijzonder betreffende het lokale dossier) zoals momenteel voorzien in het wetsontwerp. Naar verwachting zullen nog enkele wijzigingen worden aangebracht.

 

Wel is het duidelijk dat België hiermee aansluit bij het peloton van landen die reeds specifieke documentatievereisten betreffende verrekenprijzen hebben ingevoerd. Voor zover dit nog niet zou zijn gebeurd, is het aangewezen dat de betrokken Belgische belastingplichtigen de nodige stappen en acties ondernemen om zich voor te bereiden op deze nieuwe rapporteringsvereisten.

 

Dirk Van Stappen

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)