Schenking gelden/effecten met voorbehoud van vruchtgebruik via een Nederlandse notaris: de klok tikt door!

Schenking gelden/effecten met voorbehoud vruchtgebruik

De Vlaamse Belastingdienst heeft recent schenkingen in Nederland met voorbehoud van vruchtgebruik in het vizier genomen.

E-mail

Gerelateerde content

In de vorige editie van deze nieuwsbrief is aangestipt dat de Vlaamse Belastingdienst recent schenkingen in Nederland met voorbehoud van vruchtgebruik in het vizier heeft genomen. Gelden en effecten die traditioneel via een Nederlandse notaris belastingvrij konden worden geschonken met een risicotermijn van drie jaar en waarbij de schenker zich het vruchtgebruik voorbehoudt, zullen vanaf 1 juni 2016 fiscaal niet meer veilig zijn. Doet men na die datum toch een dergelijke schenking tegenover een Nederlandse notaris, dan zal in ieder geval Vlaamse erfbelasting volgen na het overlijden van de schenker, ook als na de schenking inmiddels meer dan drie jaar is verstreken.

 

De bewoordingen ‘vanaf 1 juni 2016’ zijn cruciaal. Vandaar het belang om ook het corresponderende referentiepunt correct te bepalen. De Vlaamse belastingdienst verwijst hiervoor naar ‘gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2016’. Het referentiepunt is bijgevolg niet de datum van de schenkingsakte, maar wel de datum waarop het vruchtgebruik en de bloot eigendom van de geschonken goederen gesplitst zijn ingeschreven. Het is deze inschrijving die nog voor 1 juni 2016 moet gebeuren om de schenking vrij van Vlaamse erfbelasting te kunnen houden.

 

De gesplitste inschrijving kan uit verschillende documenten blijken, afhankelijk van het voorwerp van de schenking. Betreft de schenking aandelen, dan moet de gesplitste inschrijving blijken uit het aandelenregister. Gaat het om de schenking van delen in een burgerlijke maatschap, dan is het relevante inschrijvingsdocument het matenregister. De gesplitste inschrijving van gelden en girale effecten blijkt uit de bankdocumenten. Moeilijker is de gesplitste inschrijving van vorderingen (al dan niet rekening-courant), omdat hiervoor in familiaal verband geen geëigend document bestaat. Een oplossing bestaat er in om de gesplitste inschrijving via aangetekend schrijven te melden aan de schuldenaar. Daarnaast kan deze schriftelijke kennisgeving ook in bewaring worden gegeven aan een Belgische notaris

 

Het was uiteraard duidelijker geweest om als referentiepunt de datum van de schenkingsakte te nemen en niet de datum van de gesplitste inschrijving. Of dit de bewuste bedoeling van de Vlaamse Belastingdienst is geweest valt te betwijfelen, maar de bewoordingen in zijn standpunt zijn duidelijk: het volstaat niet om de schenkingsakte voor 1 juni 2016 te verlijden, ook de gesplitste inschrijving moet voor die datum zijn gebeurd. Het voorgaande leidt tot het onmiskenbare gevolg dat schenkingen van gelden/effecten voor een Nederlandse notaris vanaf 1 juni 2016 geen fiscaal nut meer hebben als planningsinstrument indien men zich het vruchtgebruik wenst voor te behouden. Alternatieven voor het voorbehoud van vruchtgebruik zoals het voorbehoud van een lijfrente, het opleggen van een last tot levensonderhoud of het voorbehoud van het loutere stemrecht blijven vooralsnog wel mogelijk en fiscaal nuttig. Of deze alternatieve oplossingen voldoende tegemoet komen aan de wensen van de schenker, dient geval per geval te worden nagegaan.

 

Kizzy Wandelaer en Ayfer Aydogan

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today