Bezwaarschrift in België voortaan ook mogelijk via fax of e-mail

Bezwaarschrift in België

Uit een recent gepubliceerde circulaire van de Belgische belastingadministratie blijkt dat bezwaarschriften inzake inkomstenbelastingen voortaan ook per fax of e-mail kunnen worden ingediend.

E-mail

Gerelateerde content

Uit een recent gepubliceerde circulaire van de Belgische belastingadministratie blijkt dat bezwaarschriften inzake inkomstenbelastingen voortaan ook per fax of e-mail kunnen worden ingediend. Aangezien het indienen van het bezwaarschrift via fax of e-mail voortaan tevens geldt als een tijdige indiening binnen de bezwaartermijn, is dit een belangrijke evolutie.
 
Achtergrond

De bal ging aan het rollen met het arrest van het Hof van Cassatie van 5 juni 2014, waarin het Hof stelde dat een bezwaarschrift niet langer ondertekend moest zijn door de indiener ervan of zijn vertegenwoordiger. Naar aanleiding van dit arrest kondigde de minister van Financiën begin 2015 aan dat het arrest geëerbiedigd zou worden en dat gewerkt werd aan een methode voor een bezwaar via fax of e-mail die voldoende rechtszekerheid zou bieden voor zowel de belastingplichtige als de administratie. De circulaire van 3 februari 2016 is daar het resultaat van.
 
 
Niet-ondertekend bezwaarschrift toch geldig

Om te beginnen bevestigt de circulaire dat een niet-ondertekend bezwaarschrift toch geldig is zodra uit het bezwaarschrift met zekerheid blijkt dat het uitgaat van de belastingplichtige. De manier waarop die zekerheid zou moeten blijken, wordt niet verduidelijkt. De administratie behoudt zich het recht voor om een ondertekende versie van het origineel op te vragen van de belastingplichtige. Indien de administratie twijfelt aan de identificatie van de bezwaarindiener, kan dit derhalve aanleiding geven tot het opvragen van een ondertekende versie van het origineel.

 
Bezwaarschrift per fax of e-mail voortaan ook mogelijk

In haar circulaire stelt de administratie eveneens dat een bezwaarschrift voortaan ook per fax of e-mail kan worden ingediend. Het volstaat immers voor de administratie dat zij ‘in de mogelijkheid beschikt om een schriftelijk document te verkrijgen’. Dat is het geval bij een e-mail of fax, die de keuze laat om het ontvangen bericht al dan niet af te drukken.

Van haar kant zal de administratie echter nog steeds alle ontvangstmeldingen schriftelijk opstellen en per post verzenden, ongeacht hoe het bezwaarschrift wordt ingediend. Ons inziens is dit een gemiste kans om de gemaakte stap richting administratieve vereenvoudiging verder door te trekken. Wij zien niet in waarom een eenvoudige antwoordmail niet zou kunnen volstaan.


Impact op de bezwaartermijn

Om tijdig te zijn ingediend, moet een bezwaarschrift binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet worden ingediend bij de belastingadministratie. In principe loopt deze termijn vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet, tenzij de belastingplichtige geopteerd heeft voor een elektronische verzending van het aanslagbiljet waarbij de termijn loopt vanaf de verzendingsdatum.
Ingeval het bezwaarschrift per fax of e-mail is ingediend, wordt het geacht te zijn ingediend vanaf het ogenblik van ontvangst van de fax of e-mail bij de belastingadministratie.
 
 
Ontheffing van ambtswege

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan een belastingplichtige ook om een ambtshalve ontheffing verzoeken bij de administratie, zij het slechts in een beperkt aantal gevallen (materiële vergissing, dubbele belasting en nieuwe bescheiden of feiten). Ook de indiening van een verzoek tot ontheffing van ambtswege wordt door de administratie voortaan toegestaan per fax of e-mail.
 
 
Conclusie

Wij stellen vast dat de administratie de uitspraak van het Hof van Cassatie van 5 juni 2014 eerbiedigt en daarbij ineens werk heeft gemaakt van een versoepeling van de voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift. In dit tijdperk van elektronische uitwisseling vinden wij het een goede zaak dat de wijze van indiening van een bezwaarschrift via fax of e-mail voortaan volstaat voor een tijdige indiening binnen de bezwaartermijn.

Kris Lievens en Jeroen Debaere

Ga naar de overzichtspagina

Belgium-Holland Desk Newsletter - Maart 2016

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today