Update overdracht familiebedrijven: nieuwe Vlaamse omzendbrief

Update overdracht familiebedrijven

Sinds 2012 geldt in het Vlaamse Gewest een fiscale gunstregeling voor de overdracht van familiebedrijven. Het maakt daarbij niet uit of het om een eenmanszaak gaat dan wel om een familiale vennootschap. De activa van de onderneming of de aandelen in de vennootschap kunnen worden geschonken aan 0% of bij overlijden van de bedrijfsleider/aandeelhouder vererfd worden aan 3% of 7% (afhankelijk van de familiale band met de erfgenaam). Deze gunstregeling is grotendeels overgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Ook de omzendbrief ter verduidelijking van deze gunstregeling (dd. 20/7/2012) is blijven gelden na de inwerkingtreding van de VCF.

1000

Hieronder een kort overzicht:

 • Participatievoorwaarde in een vennootschap: de nieuwe omzendbrief herhaalt de vereiste deelneming in de vennootschap voor de toepassing van de gunstregeling. De aandelen van de vennootschap moeten op het ogenblik van de schenking/vererving voor ten minste 50% in volle eigendom toebehoren aan de schenker en zijn familie. In bepaalde gevallen kan 30% ook volstaan.

  Wel benadrukt de omzendbrief dat aandelen die toebehoren aan rechtspersonen niet in aanmerking komen om te worden samengeteld met de aandelen die toebehoren aan de schenker/erflater. Bijvoorbeeld: Een familie bezit 40% van de aandelen in een vennootschap. De overige 60% van de aandelen zijn eigendom van een holding. Volgens de omzendbrief is de participatievoorwaarde niet vervuld, ook niet als de familie 100% eigenaar zou zijn van de holding (onrechtstreekse participatie).
 • Controlevehikels: Vaak wil een bedrijfsleider/aandeelhouder slechts een overdracht doen als hij de controle over de onderneming/vennootschap kan blijven behouden. De burgerlijke maatschap en de stichting-administratiekantoor (STAK) zijn daarvoor nuttige instrumenten. De omzendbrief benadrukt het fiscaal transparant karakter van deze controlevehikels, waardoor bijvoorbeeld de inbreng van aandelen in een maatschap of STAK de toepassing van de gunstregeling niet in de weg staat. Er wordt gekeken naar de natuurlijke persoon achter het controlevehikel.

  Wel verduidelijkt de omzendbrief het belang van de plaats van een STAK in de vennootschapsstructuur. Wanneer bijvoorbeeld de STAK geplaatst is tussen een passieve topholding en een actieve dochtervennootschap, is de gunstregeling uitgesloten.

 • Onroerende goederen: de omzendbrief herhaalt dat de fiscale gunstregeling niet bedoeld is voor de overdracht van voor bewoning bestemde onroerende goederen. Deze kunnen slechts overgaan aan de reguliere tarieven van schenkbelasting/erfbelasting.

  Over verhuurde onroerende goederen geeft de omzendbrief aan dat deze buiten de gunstregeling vallen indien de verhuur aan derden gebeurt. Onroerende goederen die daarentegen als bedrijfsgebouwen gehuurd worden door actieve dochtervennootschappen vallen wel binnen het toepassingsgebied van de gunstregeling.

 • Continuïteit: de omzendbrief herhaalt de voorwaarde dat de activiteit van de familiale onderneming of familiale vennootschap drie jaar na schenking/vererving moet worden voortgezet, zonder dat het noodzakelijk om dezelfde activiteit hoeft te gaan.

  De omzendbrief geeft nu expliciet aan dat de omvorming van een familiale onderneming (eenmanszaak) na schenking/vererving in een vennootschap op zich de continuïteitsvoorwaarde niet in het gedrang brengt, voor zover aan de andere voorwaarden is voldaan.

 • Schenking onder opschortende voorwaarde: de omzendbrief geeft aan dat alle criteria voor de belastingvrije schenking van een familiebedrijf vervuld moeten zijn op het moment van de vervulling van de opschortende voorwaarde.

  Dit is een belangrijke wijziging. Vóór de nieuwe omzendbrief, moest de toepassing van de gunstregeling immers beoordeeld worden op de datum van de schenkingsakte, ongeacht de datum van vervulling van de opschortende voorwaarde. De nieuwe regeling geldt voor alle schenkingen waarvan de akte dateert vanaf 11 januari 2016.
   

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.