De Belgische kaaimantaks aangescherpt

De Belgische kaaimantaks aangescherpt

De Belgische kaaimantaks, van toepassing sedert 1 januari 2015, werd reeds eind december, met terugwerkende kracht, aangescherpt. Deze aanpassingen hebben onder meer tot gevolg dat de uitzonderingsbepalingen verstrengd worden, alsook dat diverse vermogensstructuren (ook in de EER!) die initieel niet onder het toepassingsgebied van de kaaimantaks vielen, nu wel beoogd worden.

1000

Uitzonderingsbepalingen kaaimantaks

De kaaimantaks is een belasting op de inkomsten van bepaalde juridische constructies, rechtstreeks in hoofde van de oprichter, zijn erfgenamen of derde-begunstigden. Onder buitenlandse juridische constructies worden enerzijds trustachtige figuren en anderzijds enkele specifieke buitenlandse rechtsvormen bedoeld. Ter bepaling van deze specifieke rechtsvormen werden twee landenlijsten gepubliceerd.

  • Beurgenoteerde vennootschappen, pensioenfondsen, fondsen voor het beheer van werknemersparticipaties, openbare institutionele instellingen voor collectieve beleggingen (ICB’s) en alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s) kwalificeren nooit als een juridische constructie.

Om te vermijden dat verbonden personen samen zouden investeren in entiteiten die onder de uitsluiting vallen, wordt er nu gepreciseerd dat deze uitzonderingen niet kunnen worden ingeroepen indien de genoemde instellingen door ’verbonden personen’ worden aangehouden (eventueel per afzonderlijk compartiment te bekijken). “Verbonden” betekent bloed- of aanverwantschap tot in de 4de graad, personen die gehuwd zijn, wettelijk samenwonen, hun woonplaats/zetel van fortuin op hetzelfde adres hebben of (voor rechtspersonen) controle uitoefent.

  • Vennootschappen met een ”daadwerkelijke economische activiteit” zijn niet langer automatisch vrijgesteld van kaaimantaks. Wie deze uitzondering wil inroepen zal dit expliciet in een verklaring in de aangifte moeten opnemen. De belastingplichtige zal tevens op verzoek van de administratie de nodige bewijsstukken moeten kunnen voorleggen. Daarnaast dient de volledige naam, de rechtsvorm, het adres en in voorkomend geval het identificatienummer van de juridische constructie te worden opgegeven, wat fiscale controles vereenvoudigt.

 

Uitgebreide EER-lijst

De landenlijst met betrekking tot de beoogde juridische constructies in de EER werd uitgebreid bij KB van 18 december 2015.

  • Naast de initiële Liechtensteinse Stiftung, Liechtensteinse Anstalt en Luxemburgse Société de gestion Patrimoine Familiale wordt nu tevens de Luxemburgse Fondation Patrimoniale beoogd.
  • Alsook hybride vennootschappen (vennootschappen die in België niet fiscaal transparant zijn, maar volgens het recht van de lidstaat van de EER waar zij gevestigd zijn wel), in de mate dat deze inkomsten van Belgische oorsprong verkrijgen die niet belastbaar zijn in België. Bijvoorbeeld de Luxemburgse Société en Commandite Simple.
  • Daarnaast kunnen de normaliter vrijgestelde EER constructies alsnog onder de kaaimantaks vallen indien het aandeelhouderschap als ‘onderling verbonden’ kwalificeert. Bijvoorbeeld de Luxemburgse Sicav.

De aanpassingen aan het toepassingsgebied en de uitzonderingsbepalingen van de kaaimantaks kan grote gevolgen hebben. Wij adviseren dan ook om uw bestaande vermogensstructuren te (her)bekijken.
 

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.