Welke invloed heeft thuiswerken op de belasting- en socialezekerheidspositie van grensarbeiders?

Welke invloed heeft thuiswerken

Thuiswerken gebeurt vandaag de dag steeds vaker. In internationale situaties is het echter van belang om stil te staan bij de gevolgen daarvan.

E-mail

Gerelateerde content

Thuiswerken gebeurt vandaag de dag steeds vaker. In internationale situaties is het echter van belang om stil te staan bij de gevolgen daarvan. Thuiswerken heeft doorgaans gevolgen voor de belastingpositie van een werknemer en kan bovendien van invloed zijn op de socialezekerheidspositie en de (inhoudings)verplichtingen van de werkgever. Wij zullen dit hierna aan de hand van een voorbeeld op hoofdlijnen toelichten.
 
 
Gevolgen van thuiswerken op de belastingpositie
 
Een inwoner van België, X, heeft een dienstbetrekking met het Nederlandse bedrijf Y en is fulltime in Nederland werkzaam voor Y. Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en België is het loon dat X ontvangt volledig belast in de werkstaat Nederland. Daarnaast dient X het loon in zijn Belgische aangifte personenbelasting aan te geven als onderdeel van zijn wereldinkomen. Daartegenover staat een aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing ten aanzien van het volledige loon.

  Indien X ook werkzaamheden vanuit huis gaat verrichten ten behoeve van zijn werkgever Y, heeft dit tot gevolg dat een evenredig gedeelte van het loon belast is in België. Als X één dag per week vanuit huis gaat werken, betekent dit dat ten aanzien van 20% van het loon geen Nederlandse belasting meer verschuldigd is en er in België voor dat gedeelte geen aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing mag worden geclaimd.
 
  Werkgever Y kan ervoor kiezen om hier reeds in de loonadministratie rekening mee te houden door geen Nederlandse loonheffing in te houden op 20% van het loon. De werknemer dient er echter wel rekening mee te houden dat hij op aanslag nog Belgische belasting verschuldigd is ten aanzien van dit loon en kan ervoor kiezen om op vrijwillige basis voorafbetalingen te doen, anticiperend op de verschuldigde Belgische belastingen.
 
  In dit voorbeeld werkt X één dag per week thuis, maar ook als hij sporadisch een dag thuis zou werken heeft dit al invloed op de belastingheffing. Nederland mag immers slechts over de fysiek in Nederland gewerkte dagen belasting heffen en alleen voor dat gedeelte kan een aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing worden geclaimd in België.

 
Gevolgen van thuiswerken op de socialezekerheidspositie

  Bij grenswerkers wordt op basis van EU-Verordening 883/2004 bepaald waar een werknemer sociaal verzekerd is en in welk land dus premies moeten worden betaald. Het doel van deze verordening is dat slechts in één land premies worden afgedragen. De hoofdregel is dat een werknemer sociaal verzekerd is in het land waar hij de werkzaamheden uitvoert. Indien X volledig werkzaam is in Nederland, is hij dus onderworpen aan de Nederlandse socialezekerheidswetgeving en dienen Nederlandse premies te worden betaald.
 
  Zodra X ook (meer dan marginaal) vanuit huis gaat werken, is hij echter gelijktijdig in twee landen tewerkgesteld. In dat geval is de regel dat X sociaal verzekerd is in zijn woonland indien hij daar minimaal 25% van zijn tijd werkzaam is. Indien X één dag per week thuis gaat werken (20%), wordt hier niet aan voldaan en is de wetgeving van het land waar zijn werkgever is gevestigd, in casu Nederland, van toepassing. Indien X echter naast één dag per week thuiswerken bijvoorbeeld ook klanten in België bezoekt en daardoor ten minste 25% van zijn tijd werkzaam is in zijn woonland België, is X verplicht onderworpen aan het Belgische socialezekerheidssysteem.

  Dit heeft tot gevolg dat er in Nederland geen sociale premies meer moeten worden betaald, maar wel in België. Werkgever Y dient de Nederlandse loonadministratie hierop aan te passen en zal zich in België moeten registreren in verband met de afdracht van de Belgische RSZ-premies.Aangezien de premiebasis in België niet gemaximeerd is, kan dit voor de werkgever duurder uitvallen.

  In situaties van gelijktijdige tewerkstelling adviseren wij om een zogenoemde A1-verklaring aan te vragen bij de socialezekerheidsautoriteiten in het woonland. Het A1-formulier bevestigt de socialezekerheidspositie van een werknemer en moet worden aangevraagd op basis van een inschatting van de situatie/werkdagenverdeling in de komende twaalf maanden.

  Indien ten behoeve van X een A1-verklaring is afgegeven op basis van een gedegen inschatting van de situatie, blijft de afgegeven A1-verklaring geldig voor de resterende duur van de termijn als pas gedurende het jaar blijkt dat X meer dan 25% werkzaam is in België.

  Voordat werknemer besluit een deel van zijn tijd thuis te gaan werken, raden wij u aan om de financiële gevolgen van thuiswerken, al dan niet deels, vooraf goed in kaart te brengen. Als u hierover vragen hebt, neemt u dan contact met ons op.
 
 
  Esther Schutte en Sandy Govers
 

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today