De Belgische kaaimantaks aangescherpt

De Belgische kaaimantaks aangescherpt

De Belgische kaaimantaks, van toepassing sedert 1 januari 2015, werd eind december met terugwerkende kracht aangescherpt.

E-mail

Gerelateerde content

De Belgische kaaimantaks, van toepassing sedert 1 januari 2015, werd eind december met terugwerkende kracht aangescherpt.

De Belgische kaaimantaks, van toepassing sedert 1 januari 2015, werd eind december met terugwerkende kracht aangescherpt. Deze aanpassingen hebben onder meer tot gevolg dat de uitzonderingsbepalingen worden verscherpt alsook dat diverse vermogensstructuren (ook in de EER!) die initieel niet onder het toepassingsgebied van de kaaimantaks vielen, nu wel worden beoogd.Uitzonderingsbepalingen kaaimantaks

Om uw geheugen weer op te frissen: de kaaimantaks is een belasting op de inkomsten van bepaalde juridische constructies, rechtstreeks bij de oprichter, zijn erfgenamen of derdebegunstigden. Onder buitenlandse juridische constructies worden enerzijds trustachtige figuren en anderzijds enkele specifieke buitenlandse rechtsvormen bedoeld. Ter bepaling van deze specifieke rechtsvormen werden twee landenlijsten gepubliceerd.

  • beurgenoteerde vennootschappen, pensioenfondsen, fondsen voor het beheer van werknemersparticipaties, openbare institutionele instellingen voor collectieve beleggingen (ICB’s) en alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s) kwalificeren nooit als een juridische constructie. Om te vermijden dat verbonden personen samen zouden investeren in entiteiten die onder de uitsluiting vallen, wordt nu gepreciseerd dat deze uitzonderingen niet kunnen worden ingeroepen indien de genoemde instellingen door ‘verbonden personen’ worden aangehouden (eventueel per afzonderlijk compartiment te bekijken). Verbonden betekent bloed- of aanverwantschap tot in de 4e graad, gehuwd zijn, wettelijk samenwonen, woonplaats/zetel van fortuin op hetzelfde adres hebben of (voor rechtspersonen) controle uitoefenen.
  • vennootschappen met een ‘daadwerkelijke economische activiteit’ zijn niet langer automatisch vrijgesteld van kaaimantaks. Wie deze uitzondering wil inroepen zal dit expliciet in een verklaring in de aangifte moeten opnemen. De belastingplichtige zal tevens op verzoek van de administratie de nodige bewijsstukken moeten kunnen overleggen. Daarnaast dient de volledige naam, rechtsvorm, het adres en in voorkomende gevallen het identificatienummer van de juridische constructie te worden opgegeven, wat fiscale controles vereenvoudigt.

Uitgebreide EER-lijst

De landenlijst houdende de beoogde juridische constructies in de EER werd uitgebreid bij Koninklijk Besluit van 18 december 2015. Naast de initiële Liechtensteinse Stiftung, Liechtensteinse Anstalt en Luxemburgse Société de gestion Patrimoine Familiale worden nu tevens beoogd:

  • de Luxemburgse Fondation Patrimoniale;
  • hybride vennootschappen (vennootschappen die België niet fiscaal transparant acht, maar de lidstaten van de EER waar zij gevestigd zijn wel), in de mate dat deze inkomsten van Belgische oorsprong verkrijgen die niet belastbaar zijn in België, bijvoorbeeld de Luxemburgse Société en Commandite Simple.

Daarnaast kunnen normaliter vrijgestelde EER-structuren, in de literatuur wordt bijvoorbeeld de Luxemburgse Sicav genoemd, alsnog onder de kaaimantaks vallen indien het aandeelhouderschap als onderling verbonden kwalificeert. De vraag rijst of dit ook zal gelden voor de Nederlandse VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling). Voorlopig wordt deze niet genoemd. Echter, het is niet uitgesloten dat ook dit vehikel in de toekomst onder het toepassingsgebied zal vallen.

De aanpassingen aan het toepassingsgebied en de uitzonderingsbepalingen van de kaaimantaks kunnen grote gevolgen hebben. Wij adviseren dan ook om uw bestaande vermogensstructuren opnieuw te bekijken.


Kizzy Wandelaer en Sjeel Debeuf

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today