Kosten voor herstructurering

Kosten voor herstructurering

De activiteiten van een onderneming herstructureren kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het Belgische boekhoudrecht laat echter - onder bepaalde voorwaarden - toe om dergelijke kosten op de actiefzijde van de balans op te nemen.

1000

Voorwaarden

De uitgaven in het kader van een herstructurering boeken op het actief, kan pas voor zover:

  1. het gaat om uitgaven met een uitzonderlijk karakter, die nauwkeurig zijn omschreven en die verband houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van de onderneming;
  2. deze uitgaven volgens het bestuursorgaan van de onderneming een blijvende en gunstige weerslag hebben op de rentabiliteit van de onderneming;
  3. de activering gebeurt door ze op zichtbare wijze in mindering te brengen van het totaal bedrag van de bedrijfskosten, financiële kosten en/of de uitzonderlijke kosten.

In de toelichting moet worden verantwoord dat aan deze voorwaarden is voldaan.Soorten herstructureringskosten

Er bestaan verschillende soorten herstructureringskosten: uitzonderlijke afschrijvingen, erelonen van consultants, studiekosten, verhuizingskosten, opzeggingsvergoedingen, invoering van een (conventioneel) brugpensioenstelsel, kosten voor de herscholing van personeel, aankoop van nieuw materieel, voorzieningen voor kosten enzovoort.
Ze worden meestal als uitzonderlijke kosten, bedrijfskosten of financiële kosten ten laste genomen.

Het algemeen rekeningstelsel bevat de volgende specifieke rekeningen voor deze activering:

  • 204 Herstructureringskosten
  • 649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)
  • 669 Uitzonderlijke kosten als herstructureringskosten opgenomen onder de activa (-)


Het rekeningstelsel voorziet tot op heden geen specifieke rekening ‘65X Als herstructureringskosten geactiveerde financiële kosten (-)’. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft al wel de nodige initiatieven genomen om bij de eerstvolgende geplande wetswijziging een rekening met deze benaming te laten opnemen in het algemeen rekeningstelsel.

De uitstippeling van een afschrijvingsplan voor deze kosten moet rechtstreeks steunen op hun geschatte impact op de rentabiliteit van de onderneming. Aangezien het echter oprichtingskosten betreft, mag dit plan, overeenkomstig de Belgische boekhoudwet, geen looptijd hebben die langer is dan vijf jaar. Een snellere afschrijving kan in sommige situaties noodzakelijk zijn.

 

Voorzichtigheid geboden

Het is aan te bevelen om zeer voorzichtig te zijn met de activering van herstructureringskosten. Indien achteraf immers zou blijken dat zij geen «gunstige en duurzame invloed op de rendabiliteit van de onderneming» hebben gehad, dan kan er betwisting ontstaan over de verantwoording. Het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.) behoudt deze voorzichtige benadering ook voor de uitkering van dividenden en tantièmes.

Het W. Venn. verzet zich met name tegen de uitkering van dividenden zolang de oprichtingskosten niet volledig zijn afgeschreven, tenzij de bedragen van de beschikbare reserves en van de overgedragen winst ten minste gelijk zijn aan het niet-afgeschreven gedeelte. Hetzelfde geldt voor het niet-afgeschreven bedrag van de "kosten van onderzoek en ontwikkeling".

De financiële analisten van banken tot slot beschouwen de oprichtingskosten als niet-realiseerbare fictieve activa. Bij hun financiële analyse op basis van de balansgegevens zullen zij deze actiefpost resoluut in mindering brengen van het eigen vermogen.
 

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.