Nieuwe fiscale maatregelen ten gunste van KMO’s

Nieuwe fiscale maatregele

Het nieuwe ontwerp van programmawet dat onlangs is ingediend bij het parlement en een ontwerp van wet tot wijziging van het btw-wetboek dat binnenkort zal worden ingediend, bevatten maatregelen ter ondersteuning van KMO’s.

1000

Investeringsaftrek voor digitale investeringen

Vanaf aanslagjaar 2016 kunnen KMO’s een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% toepassen voor investeringen in digitale activa die dienen voor de integratie van en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en voor de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Zowel natuurlijke personen als vennootschappen die beantwoorden aan de criteria van artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen hebben recht op de aftrek.

Een Koninklijk Besluit zal de aard van de activa vaststellen alsook de criteria waaraan ze moeten beantwoorden.

 

Btw

Het omzetbedrag waaronder btw-belastingplichtigen kunnen genieten van een vrijstellingsregeling zal worden verhoogd van 15.000 tot 25.000 EUR vanaf 1 januari 2016 als België toelating krijgt van de Europese Commissie.

 

Liquidatiereserve

Ter herinnering, kleine vennootschappen kunnen een liquidatiereserve aanleggen met de boekhoudkundige winst na belastingen. Een afzonderlijke vennootschapsbelasting van 10% is dan verschuldigd. Bij uitkering van de reserve als een dividend na 5 jaar, is er slechts roerende voorheffing van 5% verschuldigd; bij liquidatie is er geen roerende voorheffing verschuldigd. De regeling is van toepassing vanaf aj. 2015.

Deze regeling zal nu ook kunnen worden toegepast op de boekhoudkundige winsten van de aanslagjaren 2013 en 2014.

 

Aanslagjaar 2013

De liquidatiereserve moet geboekt worden op een afzonderlijke passiefrekening ten laatste op de afsluitdatum van de jaarrekening voor het jaar van betaling van de afzonderlijke vennootschapsbelasting van 10%. Deze belasting moet uiterlijk op 30 november 2015 worden betaald.

Enkel het bedrag van de boekhoudkundige winst na belastingen dat nog gereserveerd is aan het begin van het jaar van betaling van de afzonderlijke belasting, kan worden aangewend om de reserve aan te leggen.

Een bijzondere aangifte moet worden ingediend uiterlijk op de datum van betaling van de afzonderlijke belasting (deze aangifte moet later dan worden bijgevoegd bij de aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar van betaling).

De jaarrekeningen voor de boekjaren verbonden aan de aanslagjaren 2013 en 2014 moeten uiterlijk op 30 maart 2015 zijn ingediend.

 

Aanslagjaar 2014

Dezelfde regeling is van toepassing, maar de betaling van de afzonderlijke belasting van 10% moet gebeuren uiterlijk op 30 november 2016.

Deze bepalingen zullen van toepassing zijn vanaf de publicatie van de programmawet in het Belgisch Staatsblad.

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.