Verliesverrekening in internationaal verband

Verliesverrekening in internationaal verband

Een definitief verlies dient ergens aftrekbaar te zijn. Dit is, kort gezegd, wat het Europese Hof van Justitie (HvJ) in 2005 besliste in het zogenoemde Marks & Spencer-arrest.

E-mail

Gerelateerde content

Een definitief verlies dient ergens aftrekbaar te zijn. Dit is, kort gezegd, wat het Europese Hof van Justitie (HvJ) in 2005 besliste in het zogenoemde Marks & Spencer-arrest. Of deze hoofdgedachte nog altijd van toepassing is en hoe deze zich verhoudt tot de liquidatieverliesregeling in de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting 1969, is een vraag die in de fiscale literatuur en jurisprudentie regelmatig opkomt.

De laatste ontwikkeling in dit kader is een arrest van het HvJ van 3 februari 2015 betreffende een inbreukprocedure die de Commissie voerde tegen het Verenigd Koninkrijk. In dit arrest was in geschil of de Britse regeling van de ‘group relief’ in strijd is met de vrijheid van vestiging onder Europees recht. De Europese Commissie was met name van mening dat de voorwaarden om voor group relief in aanmerking te komen te streng waren als het om in het buitenland geleden verliezen ging. Het HvJ oordeelde dat dit niet het geval was.

Onder group relief kunnen vennootschappen die tot eenzelfde groep behoren onderling hun winsten en verliezen verrekenen. Op grond van deze regeling kunnen onder voorwaarden ook de resultaten (lees: verliezen) van buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschappen worden verrekend.

Hiervoor moet de niet-ingezeten vennootschap – in tegenstelling tot de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap – alle mogelijkheden om de verliezen te verrekenen tijdens het belastingjaar waarin deze zijn ontstaan en tijdens vorige belastingjaren hebben benut en dient geen mogelijkheid te bestaan de verliezen tijdens volgende belastingjaren te verrekenen.

De Europese Commissie betoogde dat onder de gestelde voorwaarden in grensoverschrijdende situaties slechts group relief kan worden toegepast:
  1. indien de wetgeving van de lidstaat waarin de niet-ingezeten vennootschap is gevestigd geen mogelijkheid tot carry-forward van verliezen biedt en/of;
  2. indien de niet-ingezeten vennootschap voor het einde van het jaar waarin zij verlieslatend is, wordt vereffend.

Ten aanzien van de eerste situatie verwijst het HvJ naar eerdere jurisprudentie (het arrest K), waarin is beslist dat een lidstaat (in dit geval het Verenigd Koninkrijk) niet verplicht is rekening te houden met de eventuele ongunstige gevolgen die voortvloeien uit ‘bijzonderheden’ van de belastingwetgeving van een andere staat.

Ten aanzien van de tweede situatie wordt de Europese Commissie gecorrigeerd door het Verenigd Koninkrijk en het HvJ, omdat de Britse regelgeving ook toepassing van group relief toestaat indien de activiteiten van de niet-ingezeten vennootschap worden gestaakt vlak na het einde van het belastingjaar waarin zij verlieslatend is.

Tot slot overweegt het HvJ dat verliezen slechts als definitief worden aangemerkt indien de onderneming geen inkomsten meer heeft in de lidstaat waar zij is gevestigd.

Al met al verwerpt het HvJ de grieven van de Europese Commissie en acht hij de Britse regeling niet in strijd met de vrijheid van vestiging. Wij zijn van mening dat hiermee de in 2005 door het HvJ geformuleerde gedachte nog altijd van toepassing is. Definitief geleden verliezen dienen ergens aftrekbaar te zijn! Mogelijk kunt u op basis hiervan – al dan niet onder de liquidatieverliesregeling – een buitenlands verlies effectueren.


Mark Bos en Mark Foesenek

Ga naar de overzichtspagina

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today