Correctie van een goedgekeurde jaarrekening

Correctie van een goedgekeurde jaarrekening

De jaarrekening moet binnen de periode van 6 maanden na afsluiting van het boekjaar door het bestuursorgaan van de vennootschap ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Vervolgens moet deze goedgekeurde jaarrekening, door toedoen van het bestuursorgaan, binnen de 30 dagen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB). De neerlegging van deze jaarrekening moet dus ten laatste 7 maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar geschieden.

1000

Omtrent het voorleggen van de jaarrekening voorziet het Wetboek van Vennootschappen in een éénmalig verdagingsrecht in hoofde van het bestuursorgaan. Deze laatste heeft namelijk het recht om, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening maximaal 3 weken (of 5 weken ingeval beursgenoteerde NV’s) uit te stellen.

 

Correctiemogelijkheden

Verbintenisrechtelijk creëert een goedgekeurde jaarrekening individuele en afdwingbare rechten voor de verschillende stakeholders. Het bindend karakter van de jaarrekening is evenwel niet absoluut: er bestaan mogelijkheden om een goedgekeurde jaarrekening te wijzigen. De jaarrekening moet immers een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap.

De mogelijkheid tot correctie of wijziging van een eerder goedgekeurde (en neergelegde) jaarrekening is opgenomen in artikel 83, lid 2 van het KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bevat voor de balans, de resultatenrekening, de resultaatverwerking en sommige posten in de toelichting, naast de cijfers van het boekjaar immers ook de vergelijkende cijfers van het voorafgaande boekjaar.

Bovenstaand artikel bepaalt dat wanneer de bedragen van het boekjaar niet vergelijkbaar zijn met die van het voorafgaande boekjaar, de bedragen van het voorafgaande boekjaar mogen worden aangepast met het oog op hun vergelijkbaarheid. In dat geval worden deze aanpassingen, behalve indien zij onbelangrijk zijn, in de toelichting vermeld en onder verwijzing naar de betrokken rubrieken, toegelicht.

Worden de bedragen van het voorafgaande boekjaar niet aangepast, dan moet de toelichting de nodige gegevens bevatten om een vergelijking mogelijk te maken. Volgende situaties nopen tot een dergelijke aanpassing: verkort of verlengd boekjaar, belangrijke wijziging van waarderingsregels, inbreng in natura, quasi-inbreng, splitsing of fusie, partiële splitsing, kortom iedere belangrijke verandering in de activiteit van de vennootschap of wijziging in de structuur van haar vermogen.

Een andere grond voor het retroactief aanpassen van een goedgekeurde jaarrekening zijn de vergissingen. Het betreft in de eerste plaats materiële vergissingen zoals een verkeerd bedrag ingevolge een schrijffout, een voorraad die werd gewaardeerd met verkoopprijs in plaats van aankoopprijs, een bepaalde opbrengst op een verkeerde rekening geboekt, rekenfouten of andere grove feitelijke vergissingen die onafhankelijk van enige juridische beoordeling worden begaan.

Daarnaast kan het ook gaan om vergissingen in rechte of in feite, of zelfs een vergissing (niet uit verstrooidheid) in de waardering van een of andere post van de jaarrekening. In tegenstelling tot materiële vergissingen, bevatten deze vergissingen een beoordelingselement.

Vergissingen ingevolge een verkeerde beleidsbeslissing (bv. keuze van waarderingsregel), uitgedrukt in de jaarrekening, kunnen niet meer gecorrigeerd worden. In deze situatie is de goedgekeurde jaarrekening definitief en onherroepelijk.

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap vergissingen heeft vastgesteld die een schending van het boekhoudrecht inhouden, moet zij een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen ten einde de nodige wijzigingen aan te brengen aan deze eerder goedgekeurde jaarrekening. In bepaalde uitzonderlijke gevallen en om praktische redenen kan het bestuursorgaan zelf de verantwoordelijkheid nemen om over te gaan tot correctie van de jaarrekening, zonder een algemene vergadering bijeen te roepen.

In casu betreft het materiële vergissingen die duidelijk blijken uit de goedgekeurde jaarrekening, zoals een fout in het adres van een bestuurder, een foutieve datum van de oprichtingsakte, het vergeten opnemen van de waarderingsgrondslagen voor de omrekening van vreemde munten in de samenvatting van de waarderingsregels, of het niet vermelden in de toelichting van een lid van een btw—eenheid van haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de btw-eenheid,…
 

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.