Nieuwe vloedgolf aan transferpricingaudits in België

Nieuwe vloedgolf aan transferpricingaudits in België

Sinds het begin van 2015 heeft het aantal transferpricingaudits in België een hoge vlucht genomen.

E-mail

Sinds het begin van 2015 heeft het aantal transferpricingaudits in België een hoge vlucht genomen. Honderden ondernemingen hebben of zullen een vragenlijst ontvangen met betrekking tot hun intragroepverrichtingen.

Belastingplichtigen doen er bijgevolg goed aan hun transferpricingbeleid en -documentatie intern te analyseren om zich ervan te verzekeren dat beide in overeenstemming zijn met het arm’s length-principe. Op die manier is men goed voorbereid op een potentiële audit.

Als principe geldt dat de vastgelegde intragroepverrichtingen marktconform dienen te zijn. Concreet moet de afgesproken prijs steeds overeenstemmen met de prijs die een vennootschap zou betalen aan een derde, dat wil zeggen: een niet-verbonden vennootschap.

Transferpricingregels dienen dus ter vermijding van winstverschuiving tussen verbonden vennootschappen. Bij schending van deze regels zou in een internationale context immers winst kunnen worden verschoven naar vennootschappen die onderworpen zijn aan lagere belastingheffing.

Een aanzienlijk aantal multinationals met activiteiten in België heeft al een omvangrijke transferpricingvragenlijst (‘vraag om inlichtingen’) ontvangen. Deze vragenlijst is doorgaans het startpunt van een uitvoerige transferpricingaudit. De vragen hebben altijd betrekking op de activiteiten van de onderneming, intragroeptransacties, functies, risico’s en activa (met inbegrip van immateriële activa).

Eveneens vragen de autoriteiten bestaande transferpricingdocumentatie op. Belangrijk hierbij is het op de hoogte houden van de betrokkenen intern en de (transferpricing)adviseur van de onderneming. Dit om een efficiënte en veilige gegevensuitwisseling te verzekeren. In principe dient de vragenlijst ingevuld te worden terugbezorgd binnen een termijn van dertig dagen.

Het toegenomen auditoptreden is een rechtstreeks gevolg van het verhoogde aantal Inspecteurs met een transferpricingspecialisatie binnen de Belgische belastingadministratie. Vanaf 2014 worden eveneens KMO’s geviseerd.

Sinds 2013 is er een evolutie te bemerken waarin aan de Belastinginspecteurs een afgenomen discretionaire bevoegdheid is gegeven om zelf hun dossiers te kiezen. Reden hiervoor is een nieuwe gegevensbanktool gebaseerd op risicoanalyses. Voor 2015 heeft de belastingadministratie zichzelf tot doel gesteld om minstens 80% van de auditdossiers via de tool te laten selecteren.

De software analyseert onder andere de volgende risico’s:

  • winstverschillen tussen een Belgische onderneming en gerelateerde buitenlandse entiteiten;
  • intragroepverrichtingen met verbonden ondernemingen gelegen in belastingparadijzen;
  • structurele verliezen geleden tijdens de afgelopen jaren;
  • aanzienlijke betalingen van royalty’s en/of managementvergoedingen aan bijkantoren gelegen in rechtsgebieden met lage belastingtarieven.

Ook belangrijk om mee te geven is de mogelijkheid van een pre-auditmeeting, die altijd wordt vermeld in de vraag om inlichtingen. Deze meeting werd ingevoerd in 2006 en is een zinvolle manier om de procedure sneller en goedkoper af te handelen. Wanneer de intragroepverrichtingen immers beperkt zijn en er een duidelijk transferpricingbeleid bestaat dat in overeenstemming is met het arm’s length‑principe, wordt het proces aanzienlijk ingekort.

Het mag duidelijk zijn dat het beantwoorden van een vragenlijst voor een onvoorbereide onderneming een tijdrovende bezigheid vormt. Het op voorhand aanleggen van goede transferpricingdocumentatie kan daarom veel lange en dure discussies met de Administratie vermijden.


Kris Lievens

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today