Nieuwe omzendbrief over antimisbruikbepaling Vlaamse schenk- en erfbelasting

Nieuwe omzendbrief over antimisbruikbepaling

De overname door de Vlaamse Belastingadministratie van de dienst registratie- en successierechten per 1 januari 2015 impliceert dat het Vlaams Gewest zich voortaan buigt over de toepasselijkheid van de antimisbruikbepaling betreffende de schenk- en erfbelasting.

E-mail

Gerelateerde content

De overname door de Vlaamse Belastingadministratie van de dienst registratie- en successierechten per 1 januari 2015 impliceert dat het Vlaams Gewest zich voortaan buigt over de toepasselijkheid van de antimisbruikbepaling betreffende de schenk- en erfbelasting.

Vlaams minister van Financiën Turtelboom heeft dan ook op 23 december 2014 een omzendbrief gepubliceerd betreffende de antimisbruikbepaling opgenomen in de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Deze omzendbrief vervangt voor het Vlaams Gewest de circulaire van de federale administratie van 10 april 2013.

De omzendbrief voert enkele substantiële wijzigingen door ten opzichte van de oude circulaire.Ten eerste werd de zogenoemde witte lijst niet overgenomen. Hierin waren bepaalde handelingen opgenomen die op zich niet als fiscaal misbruik werden beschouwd, bijvoorbeeld de schenking voor een buitenlandse notaris of het tontine- en aanwasbeding.

Een tweede belangrijke wijziging is het wegvallen van de erkenning dat testamentaire bepalingen uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling.

In de omzendbrief wordt wel de ‘zwarte lijst’ uit de oude circulaire overgenomen. Ook nu zullen sterfhuisconstructies, erfpachtconstructies, de inbreng van een goed in gemeenschap gevolgd door een schenking door beide echtgenoten, de uitbreng uit de huwelijksgemeenschap gevolgd door een wederzijdse schenking en de verzaking aan vruchtgebruik gevolgd door een schenking steeds als fiscaal misbruik worden gekwalificeerd. De belastingplichtige kan wel nog steeds bewijzen dat er andere dan fiscale motieven aan de oorsprong van de toegepaste structuren liggen.

Toch heeft de minister ook hier kleine wijzigingen doorgevoerd, waardoor bijvoorbeeld het toepassingsgebied wordt uitgebreid. Zo wordt een erfpachtconstructie vanaf nu ook als fiscaal misbruik beschouwd wanneer deze plaatsvindt tussen een verbonden onderneming en een aan de vennootschap gelieerd natuurlijk persoon (waar dit voorheen alleen gold tussen verbonden ondernemingen).

Vervolgens is ook niet meer uitdrukkelijk bepaald dat de registratierechten die werden betaald bij de registratie van de erfpacht mogen worden afgetrokken van de te betalen verkooprechten.

De aanpassingen van minister Turtelboom komen de rechtszekerheid overduidelijk niet ten goede. Bovendien bestaat er ook geen mogelijkheid meer om een ruling aan te vragen betreffende schenk- of erfbelastingen. Hierdoor wordt de rechtsonzekerheid nog meer gevoed.


Sophie Schellens

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today