Nog Belgische toondereffecten in bezit? Gedwongen verkoop dringt zich op…

Nog Belgische toondereffecten in bezit?

De wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder voorziet in een gefaseerde afschaffing van de effecten aan toonder.

E-mail

Gerelateerde content

De wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder voorziet in een gefaseerde afschaffing van de effecten aan toonder.

Vanaf 1 januari 2015 moeten de effecten waarvan de rechthebbende zich nog niet bekendgemaakt heeft, worden verkocht door de uitgevende vennootschap.
 
 
Overgangsprocedure

Krachtens de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder dienden de bestaande effecten aan toonder voor 31 januari 2013 te worden omgezet. Om dit omzetten te bespoedigen, werd er – voor omzettingen in 2012 en in 2013 – voorzien in een oplopende omzettingstaks van respectievelijk 1% en 2%. Vanaf 1 januari 2014 is niet langer een omzettingstaks verschuldigd.

Met ingang van 1 januari 2014 werden de effecten aan toonder waarvan de houders de omzetting nog niet hadden gevraagd van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam en ingeschreven op naam van de uitgevende vennootschap.

Indien de rechthebbenden zich op 1 januari 2015 nog niet hebben gemeld, dienen deze effecten door de uitgevende vennootschap openbaar te worden verkocht. De effecten worden verkocht op een gereglementeerde markt of indien de effecten niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, via een openbare verkoop.
 
 
Gedwongen verkoop

De regels voor de verkoop van niet-opgevraagde toondereffecten werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 25 juli 2014.

In een eerste fase dient de uitgevende vennootschap de verkoop vooraf bekend te maken via een bericht in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de verkoop organiseert. Deze bekendmaking geeft de rechthebbende de kans om zijn rechten met betrekking tot de effecten op te eisen.

Na een wachttermijn van één maand na bovenvermelde bekendmaking kan men overgaan tot de eigenlijke verkoop. De verkoop dient evenwel uiterlijk drie maanden na de bekendmaking van de verkoop plaats te vinden.

De opbrengst van de verkoop wordt, na aftrek van de gemaakte kosten, gestort bij de Deposito-en Consignatiekas. Effecten die op 30 november 2015 nog geen verkoper hebben gevonden, dienen ten laatste op 31 december 2015 te worden gedeponeerd bij de Deposito- en Consignatiekas. Daarnaast moet de uitgevende vennootschap in de loop van 2015 door zijn commissaris of door een bedrijfsrevisor, een externe boekhouder of accountant laten bevestigen dat de regels inzake de gedwongen verkoop correct werden nageleefd.

Deze zal, indien de procedure correct werd nageleefd, een attest afleveren dat dient te worden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. Dit attest moet tevens worden vermeld in de bijlagen van de jaarrekening.
 

 
Risico’s
 
Aan niet-naleving van deze procedure zijn diverse sancties verbonden. Indien bovenvermelde procedure niet correct wordt nageleefd, riskeert de uitgevende vennootschap een geldboete oplopend van € 200 tot € 100.000 alsook strafrechtelijke sancties. Leden van de Raad van Bestuur riskeren bovendien dat hun bestuurdersaansprakelijkheid in zicht komt.


Kizzy Wandelaer en Sjeel Debeuf

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today