Aanwending fiscale verliezen bij het opstarten of inbrengen van een nieuwe activiteit

Aanwending fiscale verliezen

De aanwending van overgedragen fiscale verliezen is in de Nederlandse en Belgische rechtspraak en rechtsleer sinds jaar en dag een fel besproken onderwerp. Door middel van enkele specifieke wetsbepalingen hebben de Belgische en Nederlandse wetgever beide getracht om abnormale winstverschuivingen door middel van de handel in (slapende) verliesvennootschappen tegen te gaan. In deze bijdrage komt slechts de regelgeving in België aan de orde.

E-mail

Gerelateerde content

De aanwending van overgedragen fiscale verliezen is in de Nederlandse en Belgische rechtspraak en rechtsleer sinds jaar en dag een fel besproken onderwerp. Door middel van enkele specifieke wetsbepalingen hebben de Belgische en Nederlandse wetgever beide getracht om abnormale winstverschuivingen door middel van de handel in (slapende) verliesvennootschappen tegen te gaan. In deze bijdrage komt slechts de regelgeving in België aan de orde.

 

Beschikt men over een al dan niet slapende Belgische vennootschap met opgebouwde fiscale verliezen, dan kan men zich afvragen of en onder welke voorwaarden deze verliezen kunnen worden afgezet tegen de winsten van een andere (nieuwe) activiteit. Hieronder vatten wij kort de fiscale aandachtspunten samen bij het opstarten of inbrengen van een nieuwe (winstgevende) activiteit in een vennootschap met overgedragen verliezen.


Opstarten van een nieuwe activiteit

De huidige Belgische fiscale regels voorzien niet in een bepaling die de (overgedragen) verliezen geleden door een vennootschap met betrekking tot een van haar activiteiten verbiedt te compenseren met de winst gerealiseerd door diezelfde vennootschap met betrekking tot een van haar andere activiteiten. De aanwending van fiscale verliezen moet worden beoordeeld op het niveau van de vennootschap zelf en niet op het niveau van elk van haar activiteiten.

Hieruit volgt dat een verlieslatende vennootschap steeds kan trachten haar fiscale verliezen weg te werken door verdere diversificatie van haar activiteiten. In dergelijke gevallen kunnen de winsten voortvloeiend uit deze nieuwe activiteiten steeds worden gecompenseerd met de (overgedragen) fiscale verliezen van de initiële activiteit.

Het verhaal wordt echter iets gecompliceerder wanneer men de overgedragen verliezen van een slapende verliesvennootschap wenst aan te wenden door in de vennootschap een volledig nieuwe en winstgevende activiteit onder te brengen. Wanneer een dergelijke transformatie niet gepaard gaat met een controlewijziging van de vennootschap, kan op basis van de huidige regelgeving worden beargumenteerd dat de bestaande overgedragen verliezen kunnen worden afgezet tegen winsten voortvloeiend uit de nieuwe activiteit.

Is dit alles echter louter fiscaal geïnspireerd, dan loopt men steeds het risico in het vaarwater van de algemene antimisbruikbepaling terecht te komen. Men doet er dus steeds goed aan om bijkomende economische of zakelijke motieven voor handen te hebben (bijvoorbeeld heroriëntatie van de groep).

 

Inbreng van een nieuwe activiteit

In plaats van een nieuwe activiteit op te starten kan men ook overwegen om een reeds bestaande winstgevende activiteit in te brengen in een al dan niet slapende vennootschap met overgedragen fiscale verliezen. Hierbij dient men vooral rekening te houden met het feit dat deze transactie door de Belastingdienst kan worden bestempeld als een transactie waarbij een ‘abnormaal of goedgunstig voordeel’ wordt toegekend aan de vennootschap die de inbreng geniet.

Volgens de administratieve commentaren kan alleen sprake zijn van een dergelijk voordeel indien een onderneming een voordeel verkrijgt zonder het leveren van een marktconforme tegenprestatie. Aanvullend heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat eveneens moet worden onderzocht of de verkregen tegenprestatie rechtstreeks of niet rechtstreeks in economisch gerechtvaardigde omstandigheden werd verkregen. Met een inbreng die als enig doel heeft om de overgedragen fiscale verliezen te benutten, riskeert men met andere woorden dat deze als een abnormale transactie zal worden bestempeld.

Wordt de transactie als abnormaal gekwalificeerd, dan zijn de overgedragen fiscale verliezen van de vennootschap die de inbreng geniet niet afzetbaar tegen de toekomstige winsten voortvloeiend uit de ingebrachte activiteit. Deze regel geldt bovendien niet slechts bij de inbreng van een winstgevende activiteit, maar eveneens bij de fusie van een winstgevende vennootschap in een (slapende) vennootschap met overgedragen fiscale verliezen.

Tot slot merken wij op dat bovenstaande beperkingen niet alleen spelen bij de verrekening van overgedragen verliezen, maar eveneens van toepassing zijn voor de overgedragen DBI-aftrek, investeringsaftrek en notionele interestaftrek.


Kizzy Wandelaer en Thomas Vermeiren

© 2022 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today