Het echte einde van de interne pensioenvoorziening in zicht?

Het echte einde van de interne pensioenvoorziening

In het verleden was het mogelijk aan interne pensioenopbouw te doen ten voordele van de zaakvoerder/bedrijfsleider, waarbij binnen de vennootschap aftrekbare voorzieningen konden worden geboekt ter vorming van een pensioenkapitaal dat op het moment van de pensionering aan de zaakvoerder/bedrijfsleider fiscaal gunstig kon worden uitgekeerd.

1000

Interne pensioenvoorziening: waarover gaat het?

In het verleden was het mogelijk aan interne pensioenopbouw te doen ten voordele van de zaakvoerder/bedrijfsleider, waarbij binnen de vennootschap aftrekbare voorzieningen konden worden geboekt ter vorming van een pensioenkapitaal dat op het moment van de pensionering aan de zaakvoerder/bedrijfsleider fiscaal gunstig kon worden uitgekeerd.

Deze mogelijkheid tot interne pensioenopbouw werd afgeschaft vanaf 2012. Voor de reeds opgebouwde reserves werd de mogelijkheid geboden deze ‘bevroren’ te behouden binnen de vennootschap, hetzij deze te externaliseren in een Individuele Pensioentoezegging.


Lot van de bevroren voorziening: registratieplicht

De individuele toezeggingen waarvoor de interne voorziening niet werd overgedragen aan een externe pensioeninstelling, moeten door de vennootschap zelf worden aangegeven aan een centrale databank, genaamd DB2P (ook wel Sigedis database genoemd).

De registratie van de interne pensioentoezeggingen van de vennootschap en de mededeling van de bijhorende informatie (onder andere het bedrag van de voorziening of het verzekerd kapitaal) moet gebeuren vóór 1 januari 2015.

 

Alternatief: vooralsnog externaliseren

De mogelijkheid tot externalisering van deze ‘bevroren voorzieningen’ in een Individuele Pensioentoezegging of kortweg IPT staat nog altijd open.

Er bestaan enkele belangrijke verschilpunten tussen beide regimes die bij de keuze tot al dan niet externalisering van belang kunnen zijn.

Het taxatieregime op het moment van uitkering is verschillend. Pensioenvoorzieningen ondergaan een belastingheffing van in principe 16,5% in de mate dat de uitkering n.a.v. pensionering plaatsvindt. Wenst de zaakvoerder/bedrijfsleider evenwel actief te blijven na de uitkering, dan is de fiscus van mening dat het pensioenkapitaal de progressieve tarieven dient te ondergaan (dus belast in vele gevallen aan circa 53%). Onder het IPT regime kan een voordelig tarief van 10% worden genoten (mits uitkering gebeurt op 65 jarige leeftijd).

De interne pensioenvoorziening voorziet uitsluitend in een uitkering bij pensionering of bij overlijden. De IPT is ruimer en biedt de mogelijkheid tot toevoeging van andere risicodekkingen (gewaarborgd inkomen, extra dekking door ongeval,…)

Verder kan de IPT worden aangewend ten einde een onroerend goed te verwerven, herstellen of renoveren, hetgeen bij een interne pensioenvoorziening niet mogelijk is.

Een interne pensioenvoorziening is onderhevig aan het bedrijfsrisico (faillissement, …). Dit risico stelt zich niet bij IPT.
Tenslotte biedt een IPT de mogelijkheid om op de premies van de IPT een gewaarborgde rentevoet, alsmede een winstdeelname te genieten.

Aldus biedt een IPT ontegensprekelijk een aantal voordelen die eventueel nader dienen te worden bekeken.

 

Externalisering: aandachtspunten?

Een omvorming kan slechts plaatsvinden op voorwaarde dat de vennootschap voldoende fondsen kan vrijmaken ten einde de premiestorting (ter vorming reserve) te kunnen uitvoeren. Over de premiestorting zijn geen fiscale heffingen verschuldigd.

Op het moment van de externalisering dient aan de 80% grens te worden voldaan. Dit betekent dat het loon van de bedrijfsleider/zaakvoerder op dat moment voldoende hoog zal moeten zijn om het extra legaal opgebouwd kapitaal te rechtvaardigen.

Voor verder vragen inzake dit onderwerp neem gerust contact met ons op.
 

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.