Beperkingen op niet-auditdiensten | KPMG | BE
close
Share with your friends

Beperkingen op niet-auditdiensten

Beperkingen op niet-auditdiensten

De Europese auditwetgeving verbiedt auditkantoren om een hele reeks niet-auditdiensten te leveren aan bedrijven waarvan ze de wettelijke auditor zijn. Deze infofiche zet uiteen welke diensten de minimale Europese regels verbieden, welke diensten onder bepaalde omstandigheden mogelijk toegelaten kunnen worden en welke interpretatieruimte de lidstaten hebben. Ze legt ook uit hoe het voorgestelde maximale honorarium voor niet-auditdiensten moet worden berekend.

Gerelateerde content

FACT SHEET 2: RESTRICTIONS ON NON-AUDIT SERVICES

De Europese audithervorming verbiedt wettelijke auditkantoren om een in de EU gevestigde organisatie van openbaar belang waarvan zij de wettelijke auditor zijn, bepaalde diensten te verlenen.

Verboden niet-auditdiensten

Het nieuwe verbod op niet-auditdiensten geldt vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na 17 juni 2016 en betreft niet alleen de auditor van de OOB zelf, maar ook elk lid van het netwerk van de auditor dat diensten verleent aan de geauditeerde entiteit, haar moederonderneming(en) of de ondernemingen waarover zij de zeggenschap uitoefent binnen de EU. De lijst van verboden diensten zal in de meeste EU-lidstaten uitgebreider zijn dan vandaag. Vooral voor de fiscale dienstverlening zullen de gevolgen groot zijn, tenzij de lidstaten ervoor kiezen om bepaalde diensten toe te laten.

Toegelaten niet-auditdiensten

Een auditor en zijn netwerk mogen aan de geauditeerde OOB, haar moederonderneming of de ondernemingen waarover zij de zeggenschap uitoefent alle niet-auditdiensten verlenen die niet uitdrukkelijk verboden zijn (voor zover zulks strookt met de algemene onafhankelijkheidsbeginselen). Daarvoor is echter het akkoord van het auditcomité nodig na een beoordeling van de bedreigingen voor de onafhankelijkheid en de veiligheidsmaatregelen die werden genomen om die bedreiging in te perken.

De beperking op honoraria

Voor de toegelaten diensten (met uitzondering van de door nationale of Europese wetgeving opgelegde diensten) die de wettelijke auditor verleent, geldt een beperking tot 70 procent van het gemiddelde van de honoraria die in de drie voorgaande boekjaren werden betaald voor de wettelijke audit(s) van de geauditeerde entiteit en, waar van toepassing, haar moederonderneming en de ondernemingen waarover zij de zeggenschap uitoefent en van de geconsolideerde jaarrekeningen van die groep van ondernemingen. Verdere richtlijnen in verband met die beperking worden verwacht wanneer de lidstaten de wetgeving omzetten in hun nationaal recht.

Deze infofiche geeft onder meer een antwoord op volgende vragen:

  • Wat is de volledige lijst van verboden diensten?
  • Welke 'wachttijd' geldt er voor de verlening van niet-auditdiensten?
  • In welke mate geldt het verbod voor ondernemingen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend en die buiten de EU zijn gevestigd?

Deze infofiche heeft betrekking op de minimale regels die Europa oplegt. Het uiteindelijke regelgevende kader wordt bepaald door hoe elke EU-lidstaat de wetgeving interpreteert en welke afwijkingen hij beslist in te voeren.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig