Schenking van levensverzekeringen

Schenking van levensverzekeringen

Hoe kan een vermogen dat geïnvesteerd werd in een spaar- of beleggingsverzekering (de zogenaamde tak 21 & 23 –polissen) fiscaalvriendelijk worden overgedragen naar de volgende generatie?

1000

Uitkeringen uit dergelijke verzekeringsproducten worden in principe onderworpen aan successierechten op basis van artikel 8 van het Belgisch Wetboek der successierechten. Dit artikel bepaalt dat bedingen ten behoeve van een derde in bepaalde gevallen fictief worden gelijkgesteld met een legaat en dat zij bijgevolg aan successierechten onderworpen zijn.

Successierechten kunnen in beginsel vermeden worden indien de persoon die de vermogensoverdracht wenst te realiseren niet zelf de levensverzekering afsluit, maar dit overlaat aan de begiftigde (bijvoorbeeld via een voorafgaande schenking van de te betalen verzekeringspremie).

Door de schenking van de spaar- of beleggingsverzekering te plannen via een burgerlijke maatschap kan de schenker (bijvoorbeeld de ouder) de controle over zijn vermogen behouden. In een eerste fase schenkt men de gelden - al dan niet bij notariële akte - aan een derde persoon (bijvoorbeeld een kind).

Vervolgens richten zij samen een burgerlijke maatschap op, waarbij de begiftigde de geschonken gelden inbrengt. In de statuten van de maatschap wordt de schenker als statutaire zaakvoerder aangeduid. In een derde fase onderschrijft de maatschap de polis, met de schenker als verzekerd hoofd en de maatschap als begunstigde. Dit is een ‘ABA’–configuratie of beding ten behoeve van zichzelf, waarop geen successierechten verschuldigd zijn.

In plaats van de te betalen premies te schenken, kan de schenker (bijvoorbeeld een ouder) zijn rechten als verzekeringnemer van een bestaand levensverzekeringscontract via notariële akte overdragen aan de begiftigde (bijvoorbeeld een kind). Dat kan het geval zijn indien de verzekeringnemer destijds een levensverzekering heeft afgesloten met aanduiding van zichzelf als verzekerd hoofd en een derde persoon (bijvoorbeeld zijn kind) als begunstigde.

Door de overdracht van de verzekeringsrechten wordt de polis van een ‘ABA’-configuratie gewijzigd in een ’BAB’-configuratie, waarbij de begiftigde de verzekeringnemer (B) en begunstigde (B) van het verzekeringscontract wordt. De schenker blijft de verzekerde (A) van het verzekeringscontract.

Zo kan onder de huidige stand van zaken vermeden worden dat een nieuwe premietaks van 2% voor tak 21 & tak 23 verzekeringsproducten verschuldigd zou zijn. Voor de vrijstelling van deze premietaks vereist de Belgische belastingadministratie immers een schenking via notariële akte alsook een door de overdrager, de overnemer en de verzekeraar ondertekend polisbijvoegsel.

Afhankelijk van de familielijn en de fiscale woonplaats van de schenker bedragen de schenkingsrechten 3% of 7% in het Vlaams & Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 3,3%, 5,5% of 7,7% in het Waals Gewest. De belastbare grondslag wordt gevormd door de theoretische afkoopwaarde: dit is de waarde van de wiskundige reserves, zonder rekening te houden met de eventuele afkoopvergoedingen.

Wie de heffing van successierechten volledig wil vermijden, moet dus schenkingsrechten betalen op de volledige bevoordeling (dit zijn de premies betaald door de schenker van de verzekeringsrechten). Artikel 8 van het Belgisch Wetboek Successierechten blijft in dat geval buiten schot. Het met schenkingsrecht belast beding ten behoeve van een derde is immers niet langer onderworpen aan een belastbaar successierecht.

De belastingadministratie heeft in deze materie nog geen officieel standpunt heeft ingenomen en bijgevolg kan het aangewezen zijn een ruling aan te om zo elk risico op heffing van successierechten uit te sluiten. Er zijn ook nog geen Voorafgaande Beslissingen gepubliceerd zodat er over dit punt nog geen absoluut uitsluitsel bestaat.

© 2022 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.